Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/107

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

l – l00 XL Stavanger amt. Byens hjemmehørende fo1kemængde var efter tællingen 1 l885: 2T99 modi1875: 2419, i 1865: 2l46, i1855: 1646, i l845: 1231, il835: 1l03, í1s2å: vis 0g118o1: 68’4. A11tauet af tilstedeværende indbyggere var derimod i 1885 2676 og i 18175 2408. Befolkuingstilveksten var saaledes navnlig i tiaa1–et 1825–35 meget betydelig Af indbyggerne Var i 1875 55 dissentere. Efter folketællingsopgaverne fandtes der i 1875 6 embedsmænd, 33 bestillingsmænd, 41 handlende med 20 betjente, l05 haandverkere med 58 svende og drenge, 26 skibsførere, 93 styrmænd og matroser og l19 tjener-e. I 1885 taltes der 5“embedsmænd, 32 bestillingsmænd, 50 handlende med 26 betjente, 69 haandverkere med 93 arbeidere, 16 skibsførere, 9 styrmænd, 54 matroser og 126 tjenere. Ifølge magistratens fortegnelse var yder i 1875 51 handelsborgere, 24 skip- perborgere samt 7 kvinder med handelsbevilling, medens ved udgangen af 188.5 antallet af disse klasser af næringsdrivende borgere var henholdsvis 53, 38 og 9. . Antallet af Stemmeberettigede borgere var idet hele prestegjæld (a1tsaa indbefattet Egersund og 0gne hem“eder) i 1882 244 og i l885 419, som udkaarede henholdsvis 3 og 5 Valgmænd Ved sidste formandskabsvalg (1886) havde 1adestedet 208 Stemmeberettigede Egersunds handel var oprindelig en mellemhandel mellem Bergen og Østlandet, og gjennem hele forrige aarhundrede havde Stedet neppe anden direkte forbindelse med ndlandet, end at der af og til gik lidt fiskevarer til Danmark, medens hollandske og senere engelske hum1nerbuiser hentede 10–2O 1adninger hummer i udhavnen Vatne- 1noholmene. Først efterat ladestedets beboere i dette aarhundrede havde begyndt at tage del i det ved Skudenes faldende vaarsildfiske„ blev handelen af noget større betydning, og navnlig blev sild en vigtig udførselsgjenstand, da man fra midten af tyveaarene havde faaet et rigt sildefiske i 1adestedets omegn. Eksporten af sild, der i 1820 udgjorde ca. 5000 tdr. og i 1825 ca. 10,000 tdr., steg nu efterhaanden, indtil den l839 naaede 3l,430 tdr. og 184O, da den var paa sit høieste, endog 39,093 tdr. Da vaarsilden nu forlod den sydlige del af amtets kyst, aftog ogsaa Egersunds udførsel meget-, saa at den i aarene 1843–45 gjennemsnitlig alene udgjorde l3,80O tdr. Imidlertid a11lagde stedets handelsmænd adskillige sa1terier dels i omegnen af Haugesund, dels i det saakaldte nordre distrikt, og eksporten fra ladestedet vedblev i det følgende tidsrum at holde sig paa gjennemsnitlig 15 –20.,00O tdr. om aaret, indtil den ved vaar- sildiiskets ophør i begyndelsen af syttiaarene svandt ind til en ube- tydelighed, nemlig 171O bl. gjennemsnitlig i l876–80 og 3626 hl. gjennemsnitlig i l881–85, nu hovedsagelig fedsi1d og produkt af stedets deltagelse i sildespekulationer11e paa Nordland – Derimod har Ege1–sund ligeindtil den sidste tid været en af de vigtigste udfør- selspladse for levende hu1nmer. Sit høidepunkt naaede denne eks- port i aarene 186ð-67, da der udskibedes omkring 200,000 styk- ker aarlig Senere har udførselen kun i et enkelt aar naaet op til