Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/106

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Egersund. 9 9 Et kom1nunalt syg-ehus blev opført i l879 og taget i brug i det paafølgende aar. Brændevinssamlaget havde af sit overskud bidraget dertil med noget over kr. ]4.000. V a n d v e r k et, til hvis istandbringelse brændevinssamlaget bidrog kr. 50,700, blev anlagt i ]877. Indtagsbassinet ligger i SØ for byen med en trykhøide af omtrent-56 m. over høieste brandkum. Hovedledningen indtil bygrænsen er 565 m. lang og de samlede rør- ledningers længde 3047 m. En ledning er under elven ført over til Damsgaard. Brandkummernes antal er 18; der haves 6 offentlige tappeposter og 181 private indtag (I887). Brandvæsenet, ord- net ved regl. ]5 decbr. l877, er underlagt en ulønnet bran(ldirektør; derimod er 1 brandmester og 4 konstabler fast lønnede. Ved res. 19 novbr. ]877 (jfr. res. 3 juli 1882) er byen tilstaaet en nedsæt- telse af 20 % i den almindelige brandkontingent. – pPostekspeditionen blev ve1lcirk. af 4 Sept. 1848 oprettet fra 1 januar 1849; tidligere var der kun postaabneri. Antallet af de herfra afsendte breve var i 1872 22,500, 188O 36,800, 1885 42,50O og 1886 60,100 stkr., hvoraf henholdsvis 2434, 6800, 9000 og 13,2O0 stkr. til udlandet. I de samme aar ankom fra udlandet resp. 3336, 7700, 11,000 og 960O breve. Telegrafstationen aabnedes i 1857. ‘ Paa grund af den undersøiske telegrafforbindelse med Skotland, hvis kabel, aabnet for korrespondance den ]9 aug. 1869, her føres i land, har den været en af de betydeligste i riget og havde ved udgangen. af 1886 ialt 18 faste betjente foruden bud. Om korrespondancen se side 77. Fra næste sommer vil imidlertid grænsestationen rimeligvis blive henlagt til Arendal. Af foreninger og selskaber, der virker inden byen, bør nævnes: Ynglingeforeningen, hvis formaal er at beskjæftige unge mennesker udenfor arbeidstiden med nyttig læsning og deslige, stiftedes i 1880– og tæller ca. ]O0 medlemmer. Den har leiet lokale. Understøttelsesforeningen, en syge- og begravelseskasse, der oprettedes i januar 187l, tæller for tiden (l887) 307 medlemmer og havde ved udgangeu af forrige aar en formue af kr. 5026. Egersunds og omegns træplantningsselskab, stiftet 17 april ]878 og allerede i ]879 tællende 70 medlemmer, har indkjøbt øen Bilstadholmen og paa 25 aar leiet det paa Vaagens nordside lig- gende fjeld »Kontrari«, hvor det ]881 havde udplantet 29,000 trær, Stedets sparebank, approberet 29 nov. 189, forvaltede ved adgang-en af 1886 en indskudskapital paa kr. 588,40O og besad en opsparet formue af kr. 8I,100. Indskydernes antal var 1545. En skibsassuranceforening, hvis plan approberedes under 17 sept. 1862, var allerede i ]870 igjen gaaet ind. 7Û