Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/109

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


102 XL Stavanger amt. Byens opland er Egersund. 0gne og Helleland, den Største del af Bjerkreim samt en del af Heskestad herreder med en befolkning af blot 7–8000 mennesker. Da derhos stedets handelsstand er for- holdsvis talrig, er det neppe uden grund, at der klages over en stor konkurrence. Medens sildeeksporten dreves i større udstrækning, forbandt byens forretningsmænd hermed nogen kornimport, især til omegnens forsyning med rug; men denne fortjeneste er i de senere aar væsentlig bortfaldt. En kortvarig belivelse af smaahande1en ind- traadte under jernbaneanlægget; men efter dettes fuldendelse har den forbedrede adkomst for landbefolkningen til at sælge og kjøbe sine varer i Stavanger, ifølge de handlendes opfatning i Egersund, for den mindre by medført et tilsvarende afbræk. Retten til brændevinssalg samt til udskjænkning af brænde- vin, vin og øl er overdraget et samlag, hvis statuter første gang approberedes ved 1–es. 30 aug. 1873, og som i de senere aar har havt et udsalgs- og et udskjænkningssted. Dets Omsætning i de sidste 5 aar belyses ved følgende tabel: Solgt Brændevin. Bruttoindtægt. Overskud. Liter.“ Kr. Kr. l882 l9,368 l7,081 5,845 l883 22,474 19,304 6,74l 1884 22,275 17,002 5,7l5 l885 22,765 18,957 7,3l5 l886 . . 21,978 l8,980 6,4l8 SklbSffil’t01l knyttede sig tidligere nær til sildebedriften. Dels bragte stedets skuder den saltede vare til Sverige og Østersøen, dels fandt de sysselsættelse under selve fisket som transport- og logis- fartøier. Nogen beskjæftigelse har i en aarrække ogsaa fragten af det fra byen udførte stentøi forskaffet. Fra begyndelsen af seksti- aarene begyndte man at erhverve større skibe til almindelig fragt- fart, samtidig med at smaaskudernes fo1–tjeneste ved dampskibenes voksende overtagelse af kysttrafikken og sildefiskets ophør mere og mere tabte sig. I ottiaat-ene har fragtfaldet ogsaa for de større far- tøiers vedkommende rammet stedet føleligt. l885 Byens hande1sflaade var ved udgangen af: 36 1850 fartøier, dr. 495 k.læster l86O –, 7l8 » 1870 –, 1217 » ]‘S75 –, 231O » 1880 –, 7633 reg.ton 7840 , D D hvoraf i sidstnævnte aar 2 dampskibe paa tilsammen 616 ton og 23 større seilfartøier paa ialt 7000 ton, altsaa kun 7 mindre skuden-. Fra indenrigske steder blev der i l885 indklareret ialt ]04 seilfartøier, dr. 3090 ton, alle med ladning, medens der til saa- danne steder afgik 88 fartøier, dr. 2642 ton, hvoraf 19 fart., dr. 4O0 ton, med ladning. Samme aar blev byens havn anløbet af 80O O