Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/105

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


98 XL Stavanger amt. Vatnemoholmene, Sirevaag og Horr) med ialt 23 lodse (1885), og som tillige er offentlig havnefoged. Kommunebestyrelsen bestaar af 5 for- mænd og 15 repræsentanter. Af offentlige bygninger og indretninger kan merkes: Kirken. en anselig træbygning. oprindelig bygget som lang- kirke, men omkring 1750 forandret til korskirlie, idet den vestre ende blev udflyttet og et tverskib tilbygget. Dens alder kjendes ikke, hvorimod aarstallet 161)7 forekommer i følgende paa altertavlen anbragte inskription: »Udi Magister Lars Schavenii tid, Bisp i Stavanger, denne Taule var flid Anno 160 der til 7 man skrev Den 7de Novembr. denne Taule –ferdiget blev«. Kirken, hvis indre er udstyret med træskjærerarbeide, og som i 1887 er under-gaaet en større restauration, tilhører landsognet og havde tidligere adskillig indtægt af stoleleie af ladestedets indvaanere. Nu er derimod alle stolestader frigivne, mod at byen aarlig betaler kr. 4OO til landsognet. Den eier en paa-t af gaarden Veshovde i Egersund l1erred. af skyld mk. 2,19. samt en kapita1 paa lidt over kr. 9000. Kirkegaarde. Af saadanne haves en i byen ved kirken, en paa Damsgaard, en paa prestegaarden samt to paa Aarstad, af hvilke den ene anskaffedes i 1885 (jfr. res. l9 aug. s. a.). Denne sidste eies af byen, de øvrige af landsognet. Et bedehus blev indviet 24 august 1879. Middelskolen er en fortsættelse af den tidligere høiere almue- skole og traadte i virksomhed i 1878 (plan approberet 26 aug. s. a.); ved res. af 5 april 1879 fik den ret til at afholde middelskoleexamen. Undervisningen besørges for tiden af 4 faste lærere, hvoraf som andenlærer stedets kateket (jfr. res. 9 nov. 1878), samt 3 læreriuder. Skolen har 6 middelklasser samt en 2aarig forberedelsesklasse. Ele- vernes antal er nu 93 og iregelen omtrent 100, hvoraf ca. 40 piger. Undervisningen er fælles i alle klasser. Til skolelokale indkjøbtes i 187 O en større bygning for kr. 12,000, hvoraf sparebanken som gave tilskjød det halve. Almueskolen har 5 lærere og 3 lærer-inder, af hvilke den ene kun underviser i kvindeligt haandarbeide. Elevernes antal var i 1885 41O og i ]887 473 (232 gutter og 241 piger), fordelt paa 5 gutteklasser, 5 pigeklasser og 3 fællesklasser. Skolebygningen, der indeholder 7 skoleværelser, er opført i ì845 ogi 1881 paa- bygget anden etage. I forbindelse med almueskolen virker siden 1882 en haandgjerningsskole for piger og siden 1885 en arbeidsskole for gutter. ’ Almuebibliotheket. stiftet l860, har lokale i middelskolens bygning og tæller ca. ]OOO bind.