Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/104

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Egersund. 9 V 79 km. Til Kristiansand er veilængden l9] km. Søværts regnes afstanden fra Kristiansand 22„ fra Kleven ved Mandal 15, fra Flekkefjord 8 og fra Stavanger l5 mile. Polhøiden (kirkens) er 58 C 27 ‘ O “ og længden 4“ 43 ‘ IO “ v. f. Kristiania. Byen gjennemstrømmes af Hellelandselvens østlige udløb, ialmin- delighed kaldet liËgersundselven. og deles derved i to dele, af hvilke den nordøstlige, Damsgaard, ligger paa den af elveus t-vende arme omsluttede Hafsø. Byter1itoriet, hvis grænser er bestemte ved res. 3 januar ]846, og som maaler 32 ha., er for den bebyggede dels vedkommende nogenlunde fladt, men hæver sig i udkante1–ne op mod de kuperede omgivelser. Den vestlige halvdel af byen, omtrent indtil kirken, er efter branden i 1843 temmelig vel reguleret, ligesaa hoved- byens østlige parti til henimod broen, hvilket brændte i 1859 og 1862; forøvrigt er derimod bebyggelsen tæt, uregelmæssig og med smale gader. Bygning-ei-ne er lave og saagodtsom udelukkende af træ. De beboede l1uses antal var i l865 237 og i 1875 247. Ass11rancesnmmen af de brandtaksere(le eiendomme udgjorde ved udgangen af 184O: kr. 34],O00, l850: kr. 539,000, l860: kr. 727,000, l870: kr. 982,000, 1880: kr. 1,l85,000 og l885: kr. ]„383,000. Længden af stedets 25 veie og gader opgives for tiden (l887) til . omtrent 5000 m. og fortaugene til ca. 4000 m. Brolægning l1aves, i betragtning af den gode veifyld, kun for endel fortauges vedkommende. Der fandtes i 1876 8 offentlige og 30 private brygger, en kai, 74 m. lang, samt en ballastkai. Der er 2de torve, henholdsvis 940 og 52O km2Z Siden l875 holdes gaderne oplyste med jordoljelygter. Som havn for Stedet tjener dels sundet ret ud for byen, hvor der overalt er god, beskyttet anke1–plads med 10 til lå m. vand, dels selve den i byen indskjæ1–ende vaag, som yderst har en dybde af omtrent 6 m. og længere ind for endel aar tilbage blev opmufret til henimod 4 m. Vaagen tilgrundes imidlertid nu mere og mere, da den her udløbende elv medfører en ma1gde dynd, og de fornødne mndringsarbeider har byen i de senere aar savnet tilstrækkelige midler til at lade udføre. I geistlig henseende danner ladestedet sammen med herredet af samme navn l1ovedsognet i Egersund prestegjæld, hvis sogneprest har embedsbolig lidt udenfor byen. Denne har derhos særskilt kate- ket. Hvad de judicielle forretninger angaar, hører byen under Eger- sund tinglag og Dalenes sorenskriveri. Sorenskriveren, der bor i byen, er tillige politimester og magistrat (res. 24 Sept. og 3 decbr. 1868). Distriktslægen i Egersund læg-edistrikt har ligeledes bopæl i ladestedet, hvor der endvidere siden 1830 er et apothek, hvis inde- haver har personligt privilegium. Sundhedsvæsenet er ordnet ved forsl(rifter, approberede under 2O januar 1886. Ved toldstedet. om hvis distrikt se side 5„ er ansat 1 over- og 1 nndertoldbetjènt samt 2 rorskarle, hvorhos der paa Egerøen er stationeret 1 rorskarl ved Skadberg og 2 ved Kompasfjeld. Fremdeles er der ansat en lods- older1nand, hvis distrikt omfatter 5 stationer (Egersund, Midbrød. Norges land Og folk. xI. 7