Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/102

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Sogndal. g å Importværdien havde sit maksimum i 1869 med kr.;)6,000 og eksportværdien i I87O med kr. l93,000. Hande1en med samt udskjænkningen af brændevin, øl, vin m. m. er overdraget et ved res. l4 nov. l884 stadfæstet bræn devinssamlag, der traadte i virksomhed1“i 1885 og har 2 udsalgs- og udskjænknings- steder. Dets Omsætning var i 1885 50l5 l. og i I886 3762 liter brændevin med et nettooverskud af henholdsvis kr.:2806 og kr. 878. Ladestedets handclsflaade bestod ved udgangen af 1885 af 1 dampskib paa 389 ton og 12 seilskibe paa tilsammen 1028 ton. hvoraf 3 paa over 50 ton. De fleste var altsaa s1naaskuder, be- skjæftigede dels i fiskeribedrift. dels i kystfart. De større skibe eiedes ikke i sin helhed paa stedet. Af ladte fartøier ankom der s. a. fra udlandet 2 seilskibe, drægtige 126 ton. medens der til ud- landet afgik I seilfartøi paa 76 ton. Ogsaa den indenrigske skibs- fart er 1–inge; i 1885 blev der saaledes fra andre steder i riget alene indekspederet 22 smaafartøier med en samlet drægtighed af 381 ton. Derimod anløbes Rægefjord i sommertiden flere gange ugentlig af de rutegaaende kystdampskibe. Af industriel virksomhed foregaar inden byens grænser ingen anden end leilighedsvis forefaldende skihsreparationer paa en saakaldet bradbænk. hvor der er adgang til at kjølhale. De ko1nmunale udgifter androg i de 3 sidste aar til føl- gende beløb: 1884. 188ö. 1886. De offentlige arbeider . . kr. 239 l87 296 Skolevæsen . . . » I875 1803 3003 Fattigvæsen . . § 1594 13:36 1481 Renter af laan . » 23I 271 2OO Andre udgifter . . . » 839 545 669 Tils. . . kr. 4778 4142 5649 aar ingen udgifter. Byens Havnekassen havde i de samme gjæ1d androg ved udgang-en af 1886 til kr. 393O. Derimod besad den faste eiendomme til en værdi af kr. 6800, hvoraf kr. 56OO falder paa Skolebygningen Til oplysning om stedets skat.te- og fo rmuesfo1–holde hid- sættes følgende tabel: ’ Udlignet skat paa: Antagen Antagen Skatbar formue. indtægt. indtægt. Formue. Indtægt. Tils. l884 288,450 88,76O 29,690 433 2,5l8 2,95I 1885 277,806 77,070 2l,535 4l7 2,634 3,05l l886 237,05O 8O,33O 22,lO2 356 2,416 2,772 1887 23l,8O0 79,000 2O,6O0 348 2.352 2,70O Skat paa fast eiendom benyttes ikke. Formuesskatten udlignedes