Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

94 XL Stavanger amt. matroser, 12 (13) fiskere og 20 (23) tjenere. Af nær-ingsdrivende borgere opgiver magistraten ved udgangen af 1885 12 handelsborgere, 12 skipperborgere og 3 kvinder med handelsbevilling. I 1875 blev der opgivet 13 handelsborgere og 8 skippere. Byens hovednæringsveie er fiSkeri og søfart. Handelen med landdistriktet er ikke af synderlig betydning, da oplandet- er indskrænket til Sogndal samt mindre dele af Lund, Heskestad og Helleland l1erreder. De fleste varer tages fra Stavanger og Kristiania, og den direkte indførsel er høist ringe. Derimod har de i nærheden faldende fiskerier i regelen givet anledning til nogen eksport. Navn- lig havde Stedet en heldig periode i den sidste fjerdedel af forrige aarhundrede, da et indbringende torskefiske i omegnen bidrog væsent- lig til byens opkomst. Dog blev ekSporten først af større betydenhed, efterat man i dette aarhundrede havde begyndt at tage del i vaar- sildfiskPt, og navnlig da dette i tidsrun1met 1826–40 særlig slog til paa den nærliggende kyst. I 1820–25 ll(lfØ1’l2GS saaledes til uden- rigske steder i gjennemsnit aarlig 6755 tdr. sild; men i aarene 1826 -29 steg ekSporten til gjennemsnitlig 11,65O td1–., og i I830–35 yderligere til 25,048 tdr. I 1837 naaede denne udførSe1 sin største høide, 29,137 tdr. Senere svandt den mere og mere ind og er nu forlængst at betragte som ophør-t. Til gjengjæld slog man i begyn- delsen af sekstiaarene med iver ind paa 1nakreltisket, og Stedet blev Snart amtets Største„udførselspla(ls for makrel, nedlagt i is. I aarene 1881–85 er heraf gjennemsnitlig udført 535.4O0 kg., svarende til omtrent 7000 kasser og i l886 3I1,000 kg. eller noget over 4000 kasser a 6O stykke-r. Ved Siden heraf udføres for tiden 2–3001) kg. (i ]886;3730 kg.) lakS og:3–400() (i lS86 285O) stkr. hummer om aaret. – Den virksomhed, Som det engelske titanjernkon1pagni i I863 paabegyndte i de nærliggende gruber, foranledigede i nogle aar en betydelig udførsel af jBI’Ill1lfi11Tl„ Som paa en dertil særlig bygget jernbane tranSporteredes ned til ladestedet. Fra 654 ton i 1864 gik denne eksport efterhaanden op til 17,088 ton i 1870, og ialt blev der i løbet af de 12 aar 1864–7ó afSendt fra byen omtrent 72,5OO ton jern1nalm, altsannnen til England. Siden 1876 er denne virksomhed, hvortil der i sin tid knyttedes store for11aabninger, igjen ophørt, og nylig er de sidste rester af kompagniets anlæg paa Stedet soIgte til andet brug. Værdien af den hele ind- og udførsel samt beløbet af de opkrævede toldintrader udgjorde i aarligt gjennemsnit: Indførsel. UdførseZ. Tilsammen. ’1’oldintrader. Kr. g Kr. Kr. Kr. l866 25,000 l38,7O( 163,700 2,75O ]87l 1O,30O l27,501 l37.8O0 846 1876 3,4()0 67,501Y) 70,9()O l,O19 1881 3,9OO 1l7,lO0 12l„O00 1,345 188–’1 l7,200 7l,3O0 SS,50O:353