Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/100

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Sogndal. 9 3 løbet er dog temmelig trangt, og havnen kan derfor kun søges med sydlige vinde og forlades med nordlige. Ogsaa i bugten ved Sogn- dalsstranden er en havn, som jevnlig benyttes af smaajægter og skjøi- ter, undertiden ogsaa af en og anden vinddriver, skjønt den ikke er sikker under paalands veir. W Ladestedet udgjør en del af Sogndal prestegjæld, som forøvrigt omfatter Sogndal herred, og hvis kirke ligger ved elven omtrent 3 km. ovenfor byen. I civil henseende tilhører det Sogndal tinglag under Dalenes sorenskriveri. Derimod udgjør det egen kommune med 8 formænd og 9 repræsentanter. Magistratsforretningerne udføres af fogden i Jæderen og Dalene. Her er et eget, under Flekkefjord tolddistrikt sorterende toldsted, hvis distrikt omfatter herredets kyst fra Sireaaen i- øst til Si1lervigen (Sildevigen) i vest (jfr. res. 10 okt. 1826 og Skr. l okt. 1846). Ved samme er ansat en under- toldbetjent og 2 rorskarle, hvilke sidste har station i Rægefjord. Paa Stedet er derhos stationeret en lodsoldermand, som tillige er offentlig havnefoged. Lodsoldermandskabet har kun én station med 6 faste lodse (1885). Brandvæsenet er ordnet ved regl. af 7 novbr. 1857. Af andre offentlige indretninger har-byen en kombi- neret høiere og lavere almueskole, som i sidste skoleaar havde 2 lærere og ] læ1“erinde samt lO2 elever, fordelte paa 4 klasser-, der var fælles for gutter og piger. Fjerde klasse med 30 elever omfat- te-de dem, der nød høiere undervisning, nemlig foruden i historie, geografi og norsk, ogsaa i engelsk, naturfag og tegniug. Undervis- ningstiden er 42 uger aarlig. – Fremdeles er ladestedet sæde for Sogndal S parebank, hvis plan er approberet i 1863. Den havde ved udgangen af ]886 en formue af kr. 630O og en indskudskapital af kr. 33,17O, fordelt paa 144 indskydere. –- Postaabneri op- rettedes i 1843. Antallet af de fra samme afsendte breveyvar i l866 5334, i l872 6757, i l877 9500, i ]880 9300, i l885 9500 ogi 1886 9700. Telegrafstation aabnedes 26 Oktober 1866, da Stedet ved en bilinje sattes i forbindelse med Egersund. Af tele- gran1mer afsendtes i 1884 573, ]885 5l3 og 1886 553, medens der ankom henholdsvis 653, 631 og 744. Folkemængd en (den hjemmehørende) befandtes ved den kom- munale tælling ved udgangen af l885 at være 473, men udgjorde i 1875: 526; l865:507;1855:388; l845: 348; 1835: 331; 1825: 208; 1801: 104. Det tilstedeværende indbyggerantal vari l885 449 ogi 1875 49O. Byen har saaledes ligeindtil 1875 været i jevn, tildels forholdsvis sterk fremgang. I det sidste tiaar er derimod folketallet, her ligesom i flere andre af landets mindre stæder, bleven noget formindsket. Efter listerne over den tilstedeværende folkemængde fandtes der i 1885 (i parenthes tilføies tallet for 1875) i ladestedet: I (1) em- bedsmand, 5 (2) bestillingsmænd, 13 (15) handlende., 24 (21) haand- verkere med 7 (2) arbeidere, 4 (7) skibsførere, 8 (l4) styrmænd og