Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/103

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

96 XL Stavanger amt. i 1887 med kr. 1,so pro mille og indtægtsskatten med kr. Il,l2 pr. 100. o For tidsrummet 18 7O–83 belyses de samme forhold ved følgende opgaver: Antagen Udlignet “ Udlignet Bykassens formue. byskat. fattigskat. gjæld. 187O 180,000 l,3]2 748 7,42O l875 236,000 2,32O 972 7,57ö 188O 32l,OOO ],897 993 5.757 1883 280,000 ],897 934 4,9–53 Antallet af de af fattigvæsenet understøttede hovedpersoner varierede i aarene 1876–84 111ellem 24 i I881 og 17 i 1884. Middeltallet for den nævnte niaarige periode var 21, hvilket svarer t.i1 4 pct. af folke1allet i 1875. Rægefjord nævnes allerede i Sverres saga, idet birkebeinerhøvdinge11 Thorgils Fudend i 1206 under et anfald af baglerne flygtede ind i »Reku- Vaag«, hvor han lod dem tage de skuder. han havde lastet med le(iings- afgiften fra Kvinesda1. I middelalderen dreves i Sogndalselven et rigt laksefiskeri, som i det 14de aarhundrede tilhørte den mægtige, østlandske Sudrheimsæt. men i 1368 solgtes til stamfaderen for ætten Rømer; senere gik det over til de saakaldte »yngre Rømere« og blev fra disse ved en dom af 1508 tildømt Vær-ne kloster. som imidlertid nogen tid efter (1Ö32) med sine tilliggender blev gjenstand for statens sækularisation. I det 17de aarhundrede behandledes Sognda1 og Rægefjord som ladested under Stav- anger og sees 164ð at have været toldstation.’ I 1699 1)phævedes denne. og stedet he11laa under Flekkefjords told- og Kristiansands kjøbstade- distrikt indtil 1738. da det ved Kristiansands privilegier af dette aar paany lagdes ind under Stavanger 0mkring 1745 var stedet ifølge de Fine beboet af 2O familier, som eiede 17 smaa fartøier. Først ved res. 18 juli 1798 fik det atter eget toldsted med frihed til at losse tilladte fremmede varer og udskibe indenlandske varer, uden at skibene behøvede at anløbe Stavanger. Til havnens og ladestedets forsvar blev under sid- ste krÌg af stedets beboere opkastet et lidet batteri med nogle faa kano- ner ved Sogndalsstranden. Egersund. Dette 1adested, fordum bcnævnt Eikundar.S–und (dannet af Eik- und, der vistnok var det oprindelige navn paa Egerøen), ligger paa gaardene Aarstads og Hafsøens grund i Ege1–sund herred paa syd- siden af en liden vaag, som i en længde af ca. 1000 m. og med en gjennemsnitlig bredde af omtrent l5O m. skjær-er sig ind mod Ø fra det smale snnd, der adskiller Egerøen fra fastlandet (Egersundet). Byens afstand fra Stavanger er efter jernbane1injen 76 km. og ad landeveien, saavel over Jæderen som gjennem Bjerkreim og Gjesdal,