Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. Ö9 aaret 1883—84 4 gutteskoler, 5 pigeskoler og 1 kombineret gutte- og pigeskole, hvori tilsammen undervistes 1 298 børn, 784 gutter og 514 piger, af 42 lærere og 32 lærerinder i fuldstændige poster. Af disse skoler findes i: A A Fre drik shald: En offentlig skole for den høiere almendannelse, bestaaende af middelskole og latingymnasium samt praktisk realklasse; elevantal 213. To private pigeskoler, den ene med 116, den anden med 72 elever. F re dri ks tad: En kommuna1 middelskole med latingymnasium; elev- antal 273. En privat pigeskole med 134, og en ligeledes privat kom- bineret gutte— og pigeskole med 84 elever. Sarpsborg: En kommunal middelskole; elevantal 112. To private pigeskoler med henholdsvis 44 og 23 elever. Moss: En kommunal middelskole; elevantal 152. En privat pigeskole med 74 elever. Disse skoler søges i ikke ringe grad fra de tilstødende land- distrikter. Haandarbeide for gutter er kun undtagelsesvis optaget som fag i den almindelige skole, saaledes ved tre brugsskoler i Glemminge, Tune og Onsø; forøvrigt meddeles undervisning heri isæregne arbeidssko1er., hvoraf 6 i landdistriktet og 3 i byerne. For at fremme oprettelse af arbeidsskoler har amtsformandskabet bevilget bidrag til anskaffelse af værktøi. . Af haandgjerningsskoler for piger havde amtets landdistrikt i1870: ’l3 og i 1880: 21. Foruden de til skoleme knyttede bibliotheker, nærmest bestemte for lærerne og disciplene, men ogsaa delvis tilgjængelige for almenheden, gives i amtet kun 1 offentligt bibliothek, Fredriksl1a1ds stadsbibliothek, der med den offent1ige skoles bogsam1ing, som midlertidig er indlemmet deri, tæller omtr. 8 000 bind. § 13. K1rke11ge for-ho1d. Af kirkebygninger, i hvilke luthersk gudstjeneste ho1des, har Smaalenene 46, deraf 26 hovedkirker, 17 annexkirker og 3 kapel1er, der eies og ved1igeholdes af vedkommende kommuner med undtagelse af Græsvik kapel, hvis vedligeholdelse hviler som en servitut paa bruget af samme navn. Antallet af geistlige embedsmænd Ved begyndelsen af 1884 var 38, hvoraf 26 sognepræster, 5 residerende kapellaner (Fredriksha1d, Borge, Skjeberg, Rakkestad og Eidsberg), samt 7 personel-kapellaner. I byerne var 5 sognepræster, 1 residerende og 2 personel-kapellanen Kirkesøgningen anføres som god i byerne; hvad landdistrik- terne angaar, er opfatningen af dette forhold forskjellig., idet det af nogle betegnes som godt og i fremgang, medens det fra andre hold, navnlig om de indre bygder, siges, at kirkesøgningen paa flere steder er i tilbagegang. Om alter gangen forlyder det mere bestemt, at den i flere af amtets præstegjeld i senere aar er aftaget. Saavel i byerne som i landdistrikterne holde præsteme hyppig bibellæsninger iugedagene. Derhos holdes jævn1igopbyggelser af lægmænd, dels fra