Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/71

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 5 V Amtet havde i 1880 33 læger (hvoraf 5 civile og 6 militære embedslæger samt 22 privatiserende) og 34 jordemødre. Af kommunale sygehuse havdes 4, nemlig amtssygehuset ved Fredri-kstad og de kommunale sygehuse i Fredrikshald, Fredrikstad og Moss. Apothekernes antal var 6, nemlig 1 i Moss, 1 i Sarpsborg, 2 i Fredrikstad og 2 i Fredrikshald. — Af større badeanstalter fandtes 3, alle væsentlig virkende som søbade, nemlig i Moss, paa Hankø (»kystsanatorium «) og ved Torsøkilen. § 12— Skolevæsen- Skoleundervisningen i Smaalenenes landdistrikt foregaar i 196 skolekredse med tils. 10952 skolepligtige børn (188O). I 155 kredse var skolebørnene delt i særskilt mødende afdelinger og det sam- lede antal af klasser udgjorde 452. Undervisningen foregaar nu saa- godtsom overalt i faste skolelokaler og disse eiedes i l38 kredse af skolevæsenet. Leiede lokaler benyttes især i Rakkestad (14 af 15), Aremark, Id og Eidsberg. — Af smaabørnskoler havde Smaalene- nes landdistrikter i 1880 kun 4. Den lovbefalede skoletid udgjorde i gjennemsnit 53 dage for hvert barn. Forsømmelserne var 13,4 dage af 100 eller 7,1 for hvert skolebarn. De tilsvarende forhold for rigets landdistrikter over- hovedet var 13,s dage af 1OO og henved 8 dage for hvert barn. Dette forhold stillede sig overhovedet bedst i Rakkestads fogderi og mindst gunstigt iIdde og Markers fogderi, medens Moss og Tune fogderi holdt middelveien“. Som hovedaa1—sager til skoleforsømmelserne nævnes kredsenes altfor store udstrækning, andre lokale forhold samt fattigdom, idet navnlig anføres, at fattige børn, der vare blevne udsatte til op- fostring, af sine foresatte ikke tilholdtes at søge skolen. I Rygge samt ved flere af brugsskolerne meddeltes i 1880 under- visning i 111Z2 uge udover den lovbefalede tid, i Hobøl, Glemminge, Tune og Raade ligesaa 4—5 uger og i de øvrige herreder 2—3 uger med undtagelse af Id, Aremark og Varteig. I kredsskolens frivillige undervisning deltog 8 425 børn. Forholdet mellem den frivillige og den lovbefalede skoletid i amtets landdistrikter er som 32: 100, for hele riget kun som 14: 100. I almueskolens tjeneste virkede 1 4 8 lærere og 9 lærerinder. Lærerlønningerne vare ved brugsskolerne gjennemsnitlig 932 kr. aarlig og ved de øvrige sko1er: 76O kr. i Moss og Tune fogderi, 722 kr. i Idde og Markers fogderi og 694 kr. i Rakkestads fogderi I disse opgaver er medregnet værdien af naturalydelser, men ikke kirke- sangerindtægter eller de statsbidrag, som lærerne faa efter lov af 19de juni 1878, § 3. Lavmaalet af kost— og herbergegodtgjørelse blev af amtsformandskabet i 1879 fastsat til 5 kr. ugentlig for lærere og 4 kr, ugentlig for lærerinder. Samme aar blev lavmaal af løn for lærer- inde1—ne i amtet fastsat til 6 kr. pr. uge, hvorhos deres aarlige alders- tillæg blev fastsat til 50 kr. for 1ste grads tillæg og 1OO kr. for 2den grads. For lærerne har lavmaa1et af ugelønnen i en række af aar