Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/52

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

38 — Smaa1enenes amt. kunne være saa tørre i den varme aarstid, at man kan fare over dem med hest. Underlaget er mest 1er, tildels sand, det sidste navnlig i nærheden af raene. Saaledes hvile de myrer-, i hvis navn der fore- kommer ordet ra, gjerne paa sand og grus (Ramosen, Rabækmosen). Geddelundsmyren har i bunden gytje ovenpaa sand. Hærsætermyren hviler paa et underlag af gjørmejord og rød sand. A § 5— KI1ma- I selve Smaalenene har man ikke havt observationsstationer af den art, at man deraf kan udlede amtets klima. Men dette lader sig meget vel bestemme efter iagttagelserne fra de meteorologiske stationer i naboamterne og i de tilgrænsende dele af Sverige. . Luftens temperatur. Den aarlige middeltemperatur er mellem 6,2“ C. ved Hvaløerne og 5,4“’ i amtets nordøstlige del. Gjennemsnitlig aftager altsaa temperaturen fra Skage1—rak mod nordøst. Temperaturens fordeling i de forskjellige maaneder sees af følgende tabel, der viser maanedsmiddeltemperaturen for Hvaløerne og for amtets nordøstlige hjørne i Oelsiusgrader: Hvaløerne Nordøstl. hjørne Forskjel. Januar . . — 2,20 — 4,o0 — 1,e0 Februar . . — 2,v — 4,s — 1,e Marts . . . — O,v — 2,2 —— 1,s April . . 3,9 3,s — 0,s Mai. . 9,4 9.s — 0,1“ Juni . . 14,2 14,s + 0,s Juli . . . l6,a 16,s + 0,s August . . . 15,s 15,s — 0,s September . . —. 12,4 11,s — 1,1 Oktober . . . 7,2 6,1 — 1,1 November . . . 2,1 0,—Z — 1,4 December — .... — O,9 — 2,s — 1,e “ Hele aaret ..... 6,s0 5,40 — O,a0 Det er saaledes kun et par sommermaaneder, i hvilke varmen er høiere inde i landet end ved Kristianiafjo1—dens munding. For-øvrigt viser havets nærhed sig at have en overveiende indflydelse til at for- milde klimatet. Den laveste dags1Wemperatur indtræder ved kysten (+ 2?s“’) omkring den 7de februar, i indlandet (+ 4.,sC’) noget tidligere, omkring den 3die februar. Den høieste dagste1nperatur indtræder ved kysten (16,4“’) omkring den 25de juli, i indlandet (16,6o) den 21 de ju1i. Temperaturens normale aar1ige vandring er saaledes paa kysten 19,4“, inde i landet 21,o0. Temperaturens daglige vandring er i gjennemsnit for aaret y4“ ved kysten, og 50 til 60 inde i landet. Den er liden i vintermaanederne, 2—-“’, og størst i sommermaanederne, 5—6“’ paa kysten, 7—8“ inde i landet. l Ved kysten er døgnets middeltemperatur under 0“ fra den 3die december til den 2]de marts, ialt 108 dage, inde i amtets nordøstlige del er den under 00 fra den 20de november til den 1ste apri1, ialt 131 dage, altsaa 23 dage længere end ved kysten. Antallet af frostdage, i hvilke luftens nattemperatur synker under O“, er ved kysten gjennemsnitlig 22 i januar, 22 i februar, 22 i marts, — l A V ( Ý Ỳ „