Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/330

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaa1e1—menes amts repræsentanter paa r1gsforsaml1ngen I Eidsvold og paa storth1ngene1) 1814—-1885 samt de for 1886—88 valgte repræsentanter-. — Amt“ets landdistrikt. Rigsforsamlingen 1814: Valentin Christian Wilhelm S i b- be r n, maj or, eier af Værne klo- ster i Rygge (var tillige valgt for A.kershusiske ridende jægerkorps); Peter Ulrik Magnus Hou nt, sogne- præst til Berg, provst; John Hansen Sørbrøden,gaa1d- bruger i Berg. [Desuden som repræsentanter for det Søndenfjeldske infan- teriregiment: Johan Daniel Frederik Pe t er — s en, oberst. Ole Svendsen II l e r ø d, musketer, gaardbruger i Aremark.] Storthinget 18140: a) ’) V. C. W. Sibbern, major (2); b) 9) P. U. M. Hount, provst (2); Thorki1d As eh ehoug, sognepræst til Rakkestad, provst og konsisto- riahWaad; Samuel Wilhelm M a n t h e y, soren- skriver i Rakkestad, kaptein. c l815—16: V. C. W. Sibbern, amtmand (3); Knud Bjørnskow, forvalter ved Hafslund brug; Jakob Chr-istensen Bjørnerød, gaardb1—uger i Vaa1er; P. U. M. Hount, provst (3); Da Hount døde 17 juli 1815

ind.kaldtes Ellef Jakob M ø r e h- gaardbruger i Spydeberg. 1818: V. C. W. Sibbern, amtmand (4); Marcus Gjøe Rosenkran tZ, fhv. statsraad, eier af Hafslund gods; Pau1 Frederik Wilhelm S eh ni t1 e r, sognepræst til Rygge, provst. 1821 og 1822 “: V. C. W. S ibber n, amtmand (5); T. As eh eh ou g, provst (2); Peter El ie s o n, krigsassessor, eier af Evje herregaard i Rygge. 1824: M. G. Ro senkrantZ, fhv. stats- raad (2); Hans Christian S m ith, sorenskri- ver i Rakkestad; Halvor A s e h e h o ug, sognepræst til Id. 1827 og 1828’*: H. C. S mi th, sorenskriver (2); H. A s eh eh o u g, sognepræst (2); Nils W E rie h s en, lensmand i Skje- berg. l830: Jonas Anton Hi e lm, høiesterets- advokat, overauditør, eier af gd- A1by i Moss landdistrikt; Ole Ghristopher R a n d e r s, sogne- præst til Skj eberg; Pau1 Peter Lind e mann, major, eier af gd. Holleby i Tune. l) De overordentlige Storthing ere beteg-nede med en stjerne. — 9) a2 fra den del af amtet, er ikke var bosat af de svenske tropper-, b) fra de 14 præste- gJeld, som vare besatte af de svenske tropper. .