Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/275

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 233 § 4—5. Moss IanddIstrlkts herred- 56,e-1 kmC; 779 indb. Herredet bestaar af to dele, nemlig Vasbygden, paa fastlandet (37,os km9, deraf 8,7I dækket af ferskvand), omgivet af Vestby herredî) i n., Vaaler i ø., Rygge og Moss kjøbstad i s. samt Mossesundet i v., og J eløen (Jalund) (19,64 km’) mellem-Mossesundet og Kristiania- fjorden. Til Vasbygden er henregnet Dillingøen iVansjø (4,2—Z km2) med Bjørkeholmen (0,11 km2) og til Jeløen Bevøen (O,a1 km2) og 4 smaaøer (0,1o km2). Vasbygden er et lavt aasland af ikke synderligt over 60 m. høide med liden og spredt dyrkbar jord, tildels myrlændt. Bergarten er mod Mosse- sundet gneis og mod Vansjø granit. Paa flere (4) steder er drevet jerngru- ber for Moss jernværk. Jeløen er efter længden gjennemsat af en aasryg, der i Ramberghøgda naar 142 m. Omtrent midt paa øen af brydes denne ryg af en indsænkning, nordenfor hvilken Bj ørneaasen næsten udfylder denne del af øen og kun giver liden plads for opdyrkning. J eløen har overhovedet større dyr-kbare strækninger end Vasbygden, især sydligst og i midten, paa vestsiden. Berg- an-ten er her porfyrmandelsten og nordover paa vestsiden sandsten. Paa Guldholmen ved J eløen er fundet gedigent kobber. Herredets middelhøide er omkring 40 m. Udenfor kysten er der i Kristianiafjorden paa flere steder langgrundt med ankerpladse i Værlen, som dog ligger aaben for søndenvinden, og paa et par andre steder. Mossesundet er temmelig jævndybt med ankergrund flere steder. Af elve berører Mosseelven herredets sydgrænse, og af Vansjø hører 8’6l km9 til det. I Vasbygden findes 3 smaatjem, tilsammen 0,10 km’“ Af folkemængden i 1875 faldt 274 paa Vasbygden med Dilling’ øen m. m. og 505 paa J eløen og tilliggende smaaøer, hvoraf det vil sees, at Vasbygden er tyndt bebygget, Jeløen bedre; herredet har over- hovedet kun 13,—1 indb. pr. km2. Efter matrikulen findes 90 brug ’) med en skyld af 66O mk., heraf 25 paa over 10 mk. og 15 paa mellem 5 og 10 mk. Der er saaledes mange større brug. Herredet er delt i 3 skolekredse med 2 lærere. Skolehuse findes paa Vannem (nær Vansjø) og paa Hoppern (ved Helgerød, Jeløen); paa Kambo (Vasbygden) og Aas (Jeløen) er der leiede lokaler. Herredet hører til Moss lægedistrikt. — De ældre navne og forhold ere omtalte under Rygge herred samt Moss by. Herredet hører til Moss præstegjeld 8) og udgjør ikke noget eget sognɔ men alligevel et særskilt valgmandsdistrikt. Herredets hovednæringsvei er jordbruget, hvorved det fornem- lig er Jeløen, der kommer i betragtning, da der i Vasbygden kun findes dyrkede steder omkring Kambo samt langs Mosseelven og Van- 8jø. Paa J eløen tilhøre mange og tildels større brug eiere udenfor bondestanden. Havre er den overveiende udsæd, dog ikke i den grad som i amtets øvrige herreder. Jordbunden er i Vasbygden hovedsage- lig lermuld og muldho1dig sandjord, paa J eløen fordetmeste gi-usblandet, men ganske frugtbar sandjord. Fædriften er i fremskridt; udsæden af græsfrø forholdsvis betydelig. — —::— Y) Saaner annex. =) Efter det nuværende 8anteregister112, hvoraf 16 dog alene ere bgVggetomter. . ) Indtil rescr. 7 mai 179 hørte Moss landdistrikt saavelsom Moss y til Rygge pgJld.