Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/273

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 23 1 Mod v. og langs Kristianiafjorden: Værne kloster, i den tidlige middelalder en kongsgaard, senere et johanniterhospital, maaske stiftet af kong Magnus Lagabøter og den eneste stiftelse af denne orden i Norge. Det er- hvervede itidemes. løb betydeligt jordegods, men ophævedes 1532, da den sidste prior, Peter J onssøn, aaret i forveien havde taget kong Kristian H’s parti ved hans forsøg paa at gjenvinde Norge. Det blev da med sit underliggende gods en særskilt verdslig forlening, som efter enevoldsre eringens indførelse indlemmedes i Smaalenenes amt. I 1665 solgte kong Kristian V godset til baron Constantin v. Mai-sellis og 1675 til geheimeraad Holger wind og hans broder oberst Kristian Wind († 1686), hvis frue, Anne Margrete Lange, som enke besad gaarden til sin død 1704. Efterat de hende overlevende to sønner vare døde ugifte, gik eiendommen over til hendes datter, Char- lotte Ama1ie Wind, g. m. Henrik v. Arenstorph († 1712); efter enkens død Værne kloster. ca. 1724 bragte datteren, Augusta Elisabeth2åArenstorph († 1773), den til sin mand? generalmajor Carsten Sibbem († 1771), og deres datter, Charlotte A:mal1e S1bbern, der blev g. m. sit næstsøskendebarn, major Georg Christian Sibbern († 1796), 0verførte gaarden til denne linie af fami1ien. Major Sib- bems søn af 2det ægteskab med Søster Huitfeldt, statsraad Valentin Wilh. Chr. S1bbern, var derpaa eier af godset til 1841, da han delte det mellem sine to ældste sønner, August Matth. S. og Carl S. 1) Hovedgaarden, Klo- steret, 65,67, med to trediedele af jordegodset beholdt den første til sin død 1§55; 1861 solgte hans enke gaarden til svogeren, statsminister Georg Chr. S1bbern, der .1midlertid atter 1879 overlod den til den nævnte broders, pro- kurator A. S1bbems, sønner, Carsten og Valentin S., af hvilke den yngste, nuværende kapt. Valentin A. Sibbern, i 1885 blev eneeier af gaarden. Til Klosteret hører Eløen, der bruges som havnegang for faar-, og de under- l1 gende .brug, Tøstadskogen, 2,a1, Klosterbakke, 15,41, Grystad ((§—1—ytstaðtr), 20,4o, Huseby, 20,se. Gunnersby, 12,uä, og Rød, 6,c2; 2)Karlberg med Gubbeskogen og øen Revlingen, 39,2s, samt under- hggende brug, Nøisom, 14,1—1, Ekholt, 12,4c, Kraakstad, 9,s2. og Bog (udt. Bau), 16,ea; denne eiendom, der af amtmand Carl Sibbern († 1880) er oprettet af den ene trediedel af Værne klosters underliggende jordegods, tilhører nu hans enke og børn. Værne kloster har eiet Dyre, Feste, Kallum og Mjelløs, 2 mølleri Moss, der endnu have navnet 1ste og 2det Kloster-brug, samt 2 Tøstadgaarde og 2 Løkengaarde. O I Klosterets have findes under jorden levninger af de gamle klosterbyg- nmgers grundmure. Gaarden har god skov. Dyre, v. 13,a0, n. 13 brug, Fes te (Fésteinn), 5 brug. ligge straks i s. for Moss, Paalsrød, 4 brug, Børsebakke, 3 brug.