Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/235

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 1 9 å opført 1876. Nordby. s. og n.. 30,—11, hovedbruget11,1a, 2 brug, Tosterød 14,ä4, et brug, Gj ælnes (alm. skr. Gjernes) 10,sv, et brug. Flere af de her liggende gaarde ere skovgaarde. Ved Femsjøens nordside og i de tilstødende dalfører: Mørk, 2 brug, Ugjesteby (udt. Gjesteby) 21.so, 5 brug, Haakenby 20,oa, —3 brug, Bø 14,0s, et brug, Toreby 2 brug, R j ør (af rjöðr, rydning, udt— Jør, skrevet Røer), Rød 19,s0, med Rødsøen, 15 brug, og Veggesdal (Vége‘:‘rs- dalr) 6 brug, tildels gode skovgaarde, Mørk 10,e9, Solbrekke 11,es, tilh. T. & N. Sta.ng. Ved Stenselven ligger Brekke 19.s4, sluser, og Lille- m ø r k 9,42, begge skovgaarde, som tilhøre Fredrikshalds Sagbrugsforening; Krappeto, s1user. “ O. Rokke sogn: . s Herrebrøden, 57,9—1, 17 brug med nogen skov, hovedbrugene 14,4o og 18,u. Den var tidligere sædegaard; den eiedes i det 16de aarh. af Knut Knutsøn Baat († 1519) og Vincents Lunge († 1536) og tilhørte i det 17de aarh. for en del den fra Vinc. Lunge nedstammende familie Bildt, for den anden del Bjelkeme, hvor-iblandt kantsler Jens Bjelke og sønnen, rigsadm1ral Henrik Bjelke. I begyndelsen af det 18de aarh. blev assistentsraad Nicolai Stub, der allerede længe havde eiet halvdelen, eneeier, og fra 1717 besad foged Peder Smidt gaarden. I sidste halvdel af aarhundredet tilhørte den foged og borgermester Chr. Fr. Glüchstad og senere kapt. wolberg. Bis11ngen 15,—1o, med flere mindre gaarde i Herrebrødenskroken. ɔ Bunes (B‘áðanes) 19,—:s, 11 brug. Østeby ((Ejstibær) 6 brug. Øfsen 5 brug, og Mebø 2 brug, 15,s-Z og 13,as, i aas1andet østenfor. .KJølen og Kjølødegaarden samt Guttersrød, herredets nordligste gaard, hgge i det nøgne Kjø1fjeldparti, paa grænsen mod Rakkestad. I Rokkegrænden og Torpskroken: Korset (alm. skrevet Korsæter)& n., s. og l., 56,19 i 11 brug, hvoraf Korset s. 37,1s, Rokke 25,v0ɔ 3 bI’318— hovedbruget 16,“æ. Paa gaarden staar sognets kirke, en graastensbygnmg fra middelalderen; den gamle døbefont af klebersten er nu1 den Lorange ske samling i Fredriksha1d. Strand 3 brug. Eng 5 brug. Lindemørk01:1 (Dindimörk), n. og s., 21,s2 i 8 brug, Vold, n., 2 brug. hovedbruget 11,uɔ Vold, m., 12,61, et brug og Vold, s., 11,äs. et brug, Mo 23a27ɔ et bI’I181A9‘8 2 brug, 16,01 og 13,10, Østtorp 17,se. et brug, Vesttorp 16,—m. et b1’u8c Nordtorp 4 brug og Sø— (Sør-)torp, 4 brug, tils— 2Ǫ,2e, UI8Ot (a1m- skr— Ulsæter) 22.ä9, 7 brug, hvoraf U. søndre 11,4ä, — Fra gaarden Helgerød af vestover findes i en lang strækn1ng paa Rokkeraet (se s. 15) en mængde gravhauger. Adskillige af disse ere under- søgte og have paa en enkelt yngre jemalders haug nær vist sig at tilhøre den ældre jemalder. Berg herred er for øvrigt rigt paa forhistoriske minder. Foruden de allerede nævnte gravsam1inger med fund fra yngre tid kjendes mange old- sagfund fra stenalderen, og af helleristninger findes der en del paa de vest- ligste gaarde i hovedsognet (Hjelmungen. Gjellestad, Alkerød)— § 36— —Skjeberg herred- . 193,es km’; 4öO1 indb. “ Dette herred bestaar af den østlige del af strøget mellem Glem- men og Singlefjorden og strækker sig fra Berg og Rakkestad herreder i e. til Borge i v. med en b1—edde af omtr. 15 km. tog fra fj0Pd011 nordover mod Varteig med en 1ængde af 25 km. Foruden til de nævnte herreder grænser Skjeberg mod n. til Glom“men, som adskiller det fra Tune, og mod s. til Singlefjorden. Hei-redet falder sammen med præstegjeldet. der bestaar af Skjeberg (Skjáberg, 1S‘kjáZb8r9) 13’Û