Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/209

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaa1enenes amt. 1 7 3 Indførselsværdien var for treaaret 1881—83 gj.sn. kr. 394 OO0, hvoraf kr. 109 OO0 falder paa indkjebte farteier og kun kr. 285 000 paa vare1—, hovedsagelig korn, manufakturvarer samt stenkul. Udførselsvær- dien i samme tidsrum var kr. 1058 00O, hvoraf trælast kr. 98 900, hovedsagelig p1anker, battens og bord samt noget splitved og props. Resten af udførselsværdien er 1’ornemlig fordelt paa kornvarer (havre) og mursten. — Et samtidig med Fredrikshalds oprettet kvægmarked tilferer byen en del tra1ik. Trælastudskibningen fra Sarpsborg toldsted foregaar fomem1ig fra Sande- sund, Alvumlandet, Greaker og Nesøen og for den væsentligste del for regning af udenbysboende sagbrugseiere og trælastexportører. Den er af gammel oprindelse, idet der allerede ved slutningen af det 16de aarhun- drede var sagbrug i gang ved Borregaard og Hafslund, ligesom ogsaa Solli brug hører til de ældste. — Udskibni.ngen naaede sin største høide (107 800 r.—t.) i 1865, og Sarpsborg var dengang no. 4 blandt de norske udskibnings- steder for trælast, 1851—54 endog det 2det i rækken. Siden 1865 er imid- lertid trælastudførselen fra Sarpsborg gradvis aftaget, idet Virksomheden mere og mere har draget sig til Fredr-ikstad. I 1883 udskibedes kun 22 361 r.—t.; der skjæres vistnok endnu temmelig betydelige partier ved de ved Sarpfos beliggende brug, men det skaarne produkt afsættes for en stor del til høvlerierne i Fredr-ikstad. Skibsfart. Antallet af de hjemmehørende fartøier udgjorde i 1883 15, dr. 5 476 r.—t. I udenrigsk fart ankom 418 fartøier, dr. 27 132 r.—t., og afgik 460, dr. 3O 176 r.—t., foruden 14 dampskibe, dr. 7 866 r.—t., der have kompletteret sine ladninger i toldstedets distrikt. I in- denrigsk fart ankom I 732 farteier, dr. 4 900 r.—t., jfr. s. 121. I aarene 1881—83 ankom gj.sn. 307 skibe, dr. 25 567 r.—t., deraf 276, dr. 22 341 r.—t., i ballast, og afgik 352 skibe, dr. 27 649 r.—t., deraf 5, dr. 2 244 r.—t., i ballast. I 1883 afgik af norske skibe 126, dr. 21822 r.—t., af udenlandske 334, dr. 8 354 r.—t., deraf 298 svenske. dr. 5869 r.—t. Stedet staar i stadig dampskibs- forbindelse med Fredrikstad ved dette steds smaadampere; desuden er der om sommeren dampskibsfart opover Glommen. Sarpsborgs sparebank, der er oprettet 1850, eiede i l883 kr. 59 144 og havde af indskud kr. 362 957, tilhørende 1 017 indskydere. Den økonomiske tilstand er omhandlet i § 26. Fattigvæsenet under- støttede i 188I 177 hovedpe1“soner og 274 bipersoner, ialt 451, deraf 4 paa sygehus. Stadens sygehus er tillige fattighus. Af milde stiftelser eller legater findes ingen. Der findes en kvindefore- ning for den private fattigpleie. Staden har ingen kjøbstadsjorder. n Sarpsborgs vaaben (den ældre bys, efter et Segl fra 1556) var en hus— eller taarnlignende bygning med en bjern paa taget og om- skriften »Sa1—psborgensis« i majuskler.