Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/182

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

158 Smaalenenes amt. trængende fattige arbeide. Stiftelsen paa Busterud, oprindelig to paa aktier byggede arbeiderboliger ved Busterudgaden, men af hvilke den ene med 15 leiligheder nu afgiver fri bolig for kvinder af borgerstanden. Til understøttelse af fattige virker derhos »Dameforeningen«, der nærmest hjælper trængende børn med klæder for skolegangens skyld, samt »Under- støttelsesforeningen for trængende fi-uentimmer af haandværksstanden«. Videre findes et asyl for smaabørn. . Af selvhjælpskasser gr1mdede paa medlemmemes indskud haves flere, saaledes Fredrikshalds arbeiderforenings, Fredrikshalds almindelige syge— og begravelseskasse, sømændenes understøttelsesforening, 1ste Akers- husiske brigades do., samt syge— og understøttelseskasser ved flere af de større brug. Angaaende den kommunale husholdning henvises til de s. 136—138 meddelte oplysninger. En ikke uvigtig støtte for Fredriks- halds kommunale økonomi danne indtægterne af det byen tilhørende 0sgods samt de ved delvis Salg af dette gods dannede kapitaler, Osgods- fondet og Porsnesfondet, saavelsom af de betydelige, byen tilhørende legatkapitaler 0sgodset bestod oprindelig foruden sædegaarden 0s af de syv gaar-de, Svartsröd, Sønstegaard, Nærsrød, Karrestad, Lid, S. og N. Remmen, af samlet skyld 7 skpd. 7 lpd., samt ladegaardene Ø. og V. Laaby, det hele med en skyld af 12 skpd. 18 lpd., foruden en mængde stuer og grunde langs elven paa Nordsiden. Dette blev ved skjøde af 23 marts 1686 af kong Kristian V afkjøbt admiral Kristian Bjelke og ved gavebrev af 17 april s. a. skjænket byen til eiendom. Heraf er en del solgt og resten bortsat paa arvefæste og grundleie. Af salgssummeme er dannet Osgodsfondet paa 107 071 kr., hvortil kommer grundleien kapitaliseret efter 5 pct. til 96 185 kr. Porsnes; fondet er dannet ved sa1g af de til 0sgodset hørende grunde og stuer 1 byen al det har nu en kapital af 56 800 kr. foruden 20 OOO kr. i kapitaliseret grun e1e. e Byens legatkapitaler ere tildels af gammel oprindelse, men ere i de senere aar blevne betydeligt forøgede og udgjorde i 188O: 441 575 kr., i 1883 624 825 kr. De største er Chr. Sindings legat af 1881, 159 620 kr., Johan Stangs legat af 1876 for Fredrikshalds by, 120 OOO kr., og for værdige træn- gende, 40 OOO kr. (foruden gaver til stiftelsen paa Busterud og til Understøt- telsesforeningen for trængende sømænd og deres efterladte), 0laus PeltZ og hustrus legat af 1871, 73 890 kr., Thomas Stangs legat af 1874, 40 879 kr., det Ankerske arbeidshus (ældre), 29 486 kr. foruden bygningen, Jørgen Glausens legat, 22 917 kr., Annette Ankers legat, 20 OOO kr. Summeme af de nyere legater ere dog endnu ikke alle fuldt ud disponible for kommunen (se nær- mere i femaarsberetningen for 1876—80). Fredrikshalds vaaben, der fastsattes i 1665 samtidig med byens privilegier., er en staaende harniskklædt mand med Skjold og sværd samt deviserne »Gud er med os« over og ɔAltid troc paa siderne af figuren.