Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/16

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6 Smaalenenes amt. 2. Fredrikstad, der strækker sig fra grænsen mod Fred.rikshalds toldstedsdistrikt til bunden af Kraakstad.fjorden, hvis østre side hører under dette distrikt. 3. Sarpsb org, der adski1les fra det foregaaende ved en grænselinie, der fra et paa gaarden Torps grund beliggende i3eld, lidt nedenfor Greaker, er dragen mod vest tværs over Glommen til et paa gaarden 0mbergs grund beliggende fjeld. 4. M o s s toldstedsdistrikt, der strækker sig fra Kraakstadfiorden til og med Kjøvangbugten strax ovenfor Son. Hvad angaar den militære inddeli11g, henhører i henseende til d e n almindelige udskrivning Smaalenene under Kristiania krigs- k o mmissariat, idet amtet (med undtagelse af Trøgstad h.) udgjør sam- mes 1ste udskriv’ningsdistrikt (3 987 km’, 103 467 indb.), der inddeles i 6 ru1leførerkredse og 14 lodtrækningsdistrikter. — 1ste rulleførerkreds (1166 km9, 21178 indb.) indbefatter 1ste, 2det og —8die lodtrækningsdistrikter, nemlig: 1) Id og Berg, 2) Fredr-ikshald og 3) Aremark. 2den kreds .(197 km2, 16121 indb.) indbefatter 6te og 7de distrikt, nemlig: 6) Glemminge lensmandsdistrikt og Onsø herred, 7) Sarpsborg. 3die kreds (475 km2, 18 688 indb.) indbefatter 8de og 9de distrikt, nemlig: 8) Tune lensmandsdistrikt og Var-teig herred, 9) Raade, Rygge og Moss landdistrikt samt Moss kjøbstad. 4de kreds 1099 km’, 16 271 indb.) indbefatter 12te, 13de og 14de distrikt, nemlig: 12 Askim, 18) Eidsber og Rødenes, 14) Rakkestad. 5te kreds (633 km’Z, 1O 533 indb?) indbefatter 10de og 11te distrikt, nemlig: 1O) Vaaler og Hobø1, 11) Skiptvet og Spydeberg. 6te kreds (367 km’Z, 20 681 indb.) indbefatter 4de og 5te1odtræknings- distrikter, nemlig: 4) Skjeberg og 5) Hva.løerne, Borge og Fredrikstad. Trøgstad herred udgjør 4de lodtrækningsdistrikt af 2det udskrivnings- distrikts 6te kreds.“ I henseende til udskrivning til søvæbningen henhøre Smaa- lenenes kystdistrikter under Kristiania indrulleringsdistrikt, der tillige indbefatter Kristiania samt byer-ne i Akershus amt og herredeme i Aker og Follo fogderi. I Smaalenene ligger distriktets 4de, 5te, 6te og 7de indrulleringskredse, nemlig: 4) Moss, indbefattende Moss kjøbstad, Rygge, Moss landdistrikts og Raade herreder. (252 km’, 11,716 indb.) . 5) Sarpsborg, indbefattende Sarpsborg kjøbstad og Tune lensmands- (1îs1;xn:1;. (156 kII12, sees indb.)“ 6) Fre drik st ad, indbefattende Fredr-ikstad kjøbstad, Borge, Hvaløeme ogdá)31sø herreder samt Glemminge lensmandsdistrikt. (366 km’, 29 007 m . 7) Fr edrikshald, indbefattende Fredr-ikshald kjøbstad, Skjeberg, Berg og Id herreder. (833 km’, 21 680 indb.) .§ 2— GeoIogIske forhold- 0m Smaalenenes bygning findes der oplysninger paa de geologiske rektangelkarter i maalestokken 1: 100,000, af hvilke bladene Moss, Tønsberg og Sarpsborg hidtil ere udkomne, medens bladene Hva1øerne, Aremark, øde- mark og Fet ere under arbeide, samt paa Dr. Th. Kjerulfs og Te11ef Dahl1s eologiske kart over det søndenfjeldske Norge i maalestokken 1: 400 000 1858—1865) og i Dr. Th. Kjerulfs Udsigt over det sydlige Norges geologi med atlas) fra 1879. Disse karter ere hovedkilden til oplysning om Smaa- lenenes geologiske forhold. Af de forskjellige geologiske felter, som udbrede sig over det om- raade, der indtages af Smaalenenes amt, maa først og fremst mærkes grund-fjeldet (for en stor del gneis) og graniten. Disse to ind- tage den største del af amtets f j eldgrund. Dertil kommer gabbro og porfyrer med deres tuffe. Derimod bestaar det lese dække