Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/155

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt. 137 Fredrikstad Fredrikshald Moss —Sarpsborg Indtægter af vandværk kr. 2 617 ’) 10 378 — ’) — Indt. af andre eiendomme og aktiVa — 21 803 21 909 3 078 6 586 Andre indtægter — 12 656 14 016 5 761 5 39O Den samlede skattebyrde udgjorde i forhold til folkemængden i 1880—82 iFredrikstad henved 20 kr. pr. indb., i Fredr-ikshald 15 kr., i Moss 16 kr. og i Sarpsborg 11 kr. og for hvert 100 kr. af den for for . samme aar antagne indtægt i Fredrikstad kr. 7,s, i Fredriks- hald kr. 5,v samt i Moss og Sarpsborg kr. 4,9. Til sammenligning anføres, at gjennemsnittet for rigets samtlige byer var kr. 17,4 pr. -indbygger og 5,6 procent af indtægten. Ved de høie tal for Fredrik- stad maa erindres, at denne by i heromhandlede tidsrum havde flere extraordinære udgifter; siden 1880 ere skatterne aftagne i forhold til folkemængden og udgjorde i aarene 1881—83 gj.sn. ca. 18 kr. pr. indb. I Fredrikshald ere de derimod stegne til henved 17 kr. pr. indbygger. De kommunale kassere formue3) var i amtets landdistrikter ved udgangen af 1880 kr. 2213 811 (kr. 27 pr. indbygger = 4kr. over gjennemsnitsforholdet), medens g jælden be1øb sig til kr. 578 405 eller 6,9 kr. pr. indb., hvilket overstiger den gjennemsnitlige gjæld med 1,s kr. Af formuen vedkom kr. 193 O0O og af gjælden kr. -43 052 amtskassen. De kommunerne tilhørende faste eiendomme ind- gaa i ovenanførte beløb med en værdi af kr. I 99O O0O, hvoraf noget -over ha1vparten, nemlig kr. l 03l O00, falder paa kirker og kirkegaarde, kr. 471 00O paa skolehuse, kr. 118000 paa lærerjord og andre skole- væsenet tilhørende faste eiendomme, kr. 132 400 “paa andel i præste- „gaardsbygninger, kr. 86 00O paa landbrugsskole, kr. 42 000 paa fæng- sler, kr. 38 000 paa kommunelokaler o. s. v. “ Blandt de enkelte herreder havde Moss landdistrikt de høieste skatter i forhold til folkemængden, nemlig i aarene 1879—81 gj.sn. kr. 12.9 pr. indbygger iberegnet amtsskatteme; dernæst Eidsb erg, Rygg e. Vaa- ler, Tune og Askim, hvilke alle havde mellem 8 og 9 kr. De fem sidstnævnte herreder vare tillige høit beskattede i forhold til deres antagne indtægt og formue. Det mindste skattebeløb udlignedes i Hvaløerne, der i denne —henseende indtager en særstilling, med kun 3,s kr. pr. ind- bygger; derefter i Id, Varteig, 0nsø, Skiptvet og Trøgstad, hvor skatteme er mellem 5 og 6 kr. pr. indbygger. Af disse herreder vare dog Varte1g og Sk.iptvet temmelig stærkt beskattede i forhold til skatte.evnen. Om de enkelte herreders g jældsf orhold fiudes oplysning i den officielle kommunalstatistik for 1880, tabel no. 2 c. Angaaende de smaalenske bykommuners aktiva og passiva ved ud- gangen af aaret 1880 hidsættes følgende oplysninger:

I) Fredrikstad lik sit vandværk først i l879. I det følgende aar udgjorde indtægten kr. 7 47fi. 9) Moss har ogsaa et vandværk, hvis resnskab imidlertid ikke er bleven medtsðæt i etatistiken over de kommunale finautse1;. Det gav i 1880 en 1ndtægt af kr. l2 . C) Opgaven er forsaavidt noget ufuldstændig som den for skolekassernes vedkommende kun indbefatter værdien af de faste e1en omme. Ved samtlige kassPr er restancer ikke mgdîegnetɔbJf1“2 lEo1åges 0fficielle Statistik C. N o. 10, tabel lb, 2 b og 3 e samt A. No. 2, ta e 7, ru r. .