Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/154

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 g Ö Smaalenenes amt. De kommunale indtægter, der uberegnet laan, forskud o. l. i aarene 1878—8O gj.sn. udgjorde kr. 646 116, tilveiebragtes for 85 pct. ved skatter, af hvilke der ud1ignedes et samlet beleb af kr. 545 08O, heri indbefattet Værker og brugs særskilte bidrag til fattig— og skole- væsen. Ved afgifter indkom kr. 21 210, deraf tiende kr. 1O 564, handelsafgift kr. 6 199, al-, vin— og brændevinsafgift kr. 1 336. Blandt de øvrige indtægter-, der tilsammen beløb sig til kr. 79 826, mærkes indtægter af eiendomme og aktiva kr. l2 943, bidrag af Staten eller offentlige fonds kr. 37 558, samt andre bidrag kr. 4 519. De for aarene 1879—81 udlignede skatter udgjorde et samlet beløb af kr. 562194, heraf paa matrikulen kr. 236 359, paa formue og næring kr. 288 O78, paa Værker og brug med eget fattig— eller skolevæsen kr. 36 895, samt de enkelte skolekredses udredsler kr. 862. Disse skatter udgjorde kr. 6,s pr. indbygger og 4,4 pct. af den i 1883 antagne indtægt, medens de tilsvarende tal for rigets land- distrikter overhovedet var kr. 5,8 og 4,v pct. De smaalenske byer anvendte i kommunale øiemed i aarene 1878—-80 gj.sn. kr. 815 868, deraf Fredrikstad kr. 336 175, Fred- rikshald kr. 277523., Moss kr. 130 081 og Sarpsborg kr. 72 O89. I forhold til folkemængden i ]879 udgjorde udgifterne for amtets byer overhovedet kr. 27 pr. indb., hvortil svarer for rigets samtlige byer kr. 29. Fredrikstads kommunale udgifter vare i disse aar, paa grund af bygningen af en ny kirke samt anlæg af et nyt vandværk, stegne til ca. 32 kr. pr. indbygger, men vare allerede i 1880 igjen sunkne til ca. 25 kr. I Fredrikshald udgjorde udgifterne 26 kr., i Moss ca. 24 kr. og i Sarpsborg 21 kr. pr. indb. Blandt udgiftsposteme fremhæves, jfr. Statistisk Aarbog 1884, s. 105: “ Fredr-ikstad„ Fredrikshald Moss Sarpsborg Fattigvæsenet kr. 44 913 63 138 30 890 24 552 Skolevæsenet — 42 704 51 635 21 25 12 327 Kirkelige an1iggender 82 100 10 124 5 222 2 457 Offent1ige arbeider — 70 452 59 275 38 732 5 130 Justits— og poljtivæsen — 19 377 19 541 6 991 7 136 Gadebelysning — 3 282 4 419 2 188 1 128 Renter af laan — 44 002 39 736 lO 832 5 116 Indtægterne, uberegnet laan, forskud o. desl., udgjorde i Fredr-ikstad: kr. 288 359, i Fredrikshald: kr. 252 964, i Moss: kr. l31 286, i Sarpsborg: kr. 78 884, tilsammen: kr. 746 498. Angaaende de enkelte indtægtsposter meddeles nedenstaaende oversigt, hvormed kan sammenho1des de i Statistisk Aar-bog s. 104 for byerne over- hovedet givne oplysninger: Skatter: Fredr-ikstad Fredrikshald Moss Sarpsborg paa fast eiendom — kr. 39 100 42 320 18 784 — 3 546 — formue — 14 456 22 652 14 880 1 501 — næring og indtægt — 158 617 93 981 55 375 F 32 258 g Tilsammen skatter — 212 173 158 953 88 989 37 305 Afgifter: Brændevinsafgift kr. 19 111 29 045 12 933 21 485 Ølafgift . — 6 see e 125 2 see e au Toldprocenter — 5 160 3 090 2 258 546 Skibsafgifter, bryggepenge — 806 7 748 14 865 556 Andre argfftex — 2 e4o 1 voo å42 e99 Tilsammen afgifter — 34 11O 47 708 33 458 29 603