Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 3 2 Smaa1enenes amt. Den har en dybde af m. 5,s2 og skal om kort tid uddybes til m. 6,s-1; den kostede kr. 240 000. Den tilhører Moss kommune og havde i aarene 1881—83 en gjennemsnitsindtægt af kr. 13 323 af fartøier (3 107), samt desuden kr. 888 i grundafgift. — Smaa1enenes êkyst er udstyret med 3 Staten tilhørende fyre, nemlig Torbjørnskjær og Lauersvælgen, før Homlungen (Hvaløerne), samt Strømtangen, før Torgauten (0nsø). Af disse hører det førstnævnte til 3die orden., er fast, hvidt med røde blink og anbragt i en af granit opført bygning med taarn. An1ægsomkostningerne udgjorde kr. 83 l82 og fyret tændtes første gang i 1872. De to andre ere af 6te orden og tændtes l867 og l859. Af stor betydning ogsaa for indseilingen til de smaalenske byer ere de i Jarlsberg og Larviks amt beliggende fyre: Lille Færder, Fuglehuk og Bastø samt det svenske fyr paa Koster. Desuden findes et kommunalt havnefyr i Moss. I henseende til lodsvæsen hører Smaalenene til det søndenfjeldske overlodsdistrikt og har lodsstationer i Hvaløerne. Fredriksha1d, Fred- rikstad., Larkol1en og Moss. Det samlede antal lodse var i l882 74 (hvoraf 6 reservelodse); de fieste lodse bo paa Hvaløerne. Antallet af breve afsendte fra Smaalenenes postanstalter udgjorde i aarene 1881—83 gj.sn. 614 500, hvoraf Fredrikstad l72 900, Fred- riksha1d l41 200, Moss 89 200, Sarpsborg 65 100 og landdistrikterne 146 200. —Blandt 1anddistrikternes postanstalter var Askim, Mysen, Eidsberg, Rakkestad, Greaker, Raade, Skjeberg, Tistedalen, Trøgstad, Rygge og Præstebakke de vigtigste. Ved de fire førstnævnte afsendtes fra l3 000—1Z0 000 breve aarlig. 0mfanget af byernes postforbindel- ser med udlandet vil kunne bedømmes deraf, at der i aarene l881—83 gj.sn. til udlandet afsendtes fra Fredrikstad 45 7O0 breve, fra Fred- rikshald 37 800, fra Moss l4 100 og fra Sarpsborg 9 500„ medens der ankom til Fredr-ikstad 66 600, til Fredr-ikshald 59 400, til Moss 24 500 og til Sarpsborg l4 500 breve. Af telegrammer afsendtes i aarene l881—83 gj.sn. 12 802 fra Fredrikstad, 7 399 fra Moss, 6 84l fra Fredrikshald og l 388 fra Sarpsborg, medens der samtidig ankom henholdsvis 12 7—7l, 8 949, 7 69l og 2 387. Af de afsendte og ankomne telegrammer var følgende antal taxerede fra udlandet: — Fredr-ikstad Moss Fredriksha1d Sarpsborg Afsendte 4 744 2 512 2 890 —546 Ankomne 5 593 8 282 8 007 947 Foruden nævnte te1egrafstationer er der siden l882 en i Skjær- halden, der holdes aaben i fisketiden (jfr. s. 104), med I 162 afsendte og 645 ankomne telegrammer i l883. — Om telegrafkorrespondancen ved jernbanestationerne er der ikke offentliggjort opgaver. Telefonan]æg findes i Fredr-ikstad, Fredrikshald og Moss, hvilke ved udgangen af 1884 havde henholdsvis l13, 63 og 45 abonnenter. Derhos have flere af Fredrikstads handelshuse privat telefonforbinde1se med sine brug.