Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/119

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

. Smaalenenes amt. 105 drivgarn; medens sættegarn vare meget almindeligt i brug tidligere Ved drivgarnsfiskets afslutning fortsætte derhos enkelte baade fisket med dorg. Det foregaar ud for Hvaløerne og den svenske kyst, tildels ogsaa paa strækningen vestover til henimod Langesundsfjorden. Navnlig drive baadene fra Onsø fisket mest fra Uleholmerne i Tjømø i Jarlsberg og La.rviks amt. Fangsten enten nedsaltes eller sælges fersk i amtets byer til opkjøbere fra andre byer i fjorden, tildels ogsaa„i Larvik, naar fisket drives paa disse kanter. I makrelfisket ved Hvaløerne m. m. deltog i aarene 1879—82 gjennemsnitlig 57 baade med “182 mands besætning, der tilsammen opfiskede 190 000 stkr. eller 1 044 stkr. pr. mand, samt i fisket fra Uleholmerne gjennemsnitlig 96 baade og 37 O mand fra Onsø og nogle faa fra Glemminge, med et udbytte af l 465 stkr. pr. mand. I det hele deltager Smaalenene for tiden i makrelfisket med om- trent 6O0 mand eller Ve af det hele antal makre1fiskere i Norge. Som regel bruges i Smaalenene samt overalt paa Østlandet større baade end paa Vestlandet, hvilket ligger i dettes ofte mindre gode havnefor- l1old. Derimod bruge øst1ændingerne færre garn pr. baad, i alminde- lighed 33—40. Udbyttet pr. mand har i Smaalenene været en del under det gjennemsnitlige i riget. “ Brislingfisket. Af dette er det saakaldte skarpsildfiske, der indtil 1870 faldt i lang tid aarvist udenfor Sponviken, ved indløbet til Iddefjorden, i december og januar, det betydeligste. Senere har imidlertid førnævnte lodsild samt den større sild i mere eller mindre grad for- trængt vinterbrislingen her. Dernæst fanges mindre partier ved Jeløen samt i Onsø under dens drag langs kysten om sommeren og høsten. Det samlede udbytte opgaves for 1878 til 14 300 hl., men aftog i de følgende aar betydelig-t, i l882 lige til 9OO hl. Den største del fortæres fersk eller nedsaltes til husbrug og handelsvare; kun en mindre del virkes til »ansjosc. Hummerfisket foregaar hovedsagelig i mai samt fra midten af september til ud i november; mellem 15de juli og l5de september er hummeren fredet. Det drives væsentligst omkring Tisler og Heia, to mindre øgrupper mellem Herføl, den sydligste af Hvaløerne, og Tor- bjørnskjær. Fangsten foregaar med teiner, hvoraf hver baad driver 3O—4O. Udbyttet har for aarene 1878—83 været opgivet fra 60 000 til 100 00O stkr., gj.sn. 74 000, men kan dog vistnok sættes noget høiere. Heraf udførtes noget mindre end halvparten til ud1andet. Østersfisket er for tiden ubetydeligt og drives af svenske dyk- kere mod andel til grundeieren i udbyttet. Til beskyttelse af det daglige fiske, der tidligere var af større betydning end nu, er i henhold til lov af 5te juni 1869 erhvervet under 20de februar 1879 kongelig resolution for enkelte regler angaaende brug af vad i den norske del af Svinesund og Iddefjorden fra Sponvik- skandsen til rigsgrænsen, uden at man dog har mærket nogen tiltagen i fiskemængden. I sælfangsten i Ishavet har Moss i de senere aar deltaget med l dampfartøi. Udbyttet af det ved kysten forefa1dende laks— og søørretfiske opgaves for aarene 1878—82 gjennemsnitlig til 3 500 kg. Det drives