Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/50

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

GEOLOGI. 39 der nu og da betydelige lerfa1d, hvilke pleier at gaa helt ned til fjorden. Vaaren 1831 gik et 10O maal stort fald fra Gustadmyren. Høsten 1848 gik et fald fra samme myr, hvilket fald tog en plads og manden paa pladsen. Videre gik der et stort lerfald til Braadalen i 1858 (eller 1860). Den 29de november 1865 gik der ud 150 maal myr og ler fra den samme myr. Der lagde sig da op ved stran- den mere end 10O maal land, hvoraf nu 6O maal er opdyrket, og resten er bevokset med orreskog, der er saa stor, at den nu hugges. Desuden fyldtes der mere ud ifjorden paa den saakaldte Braaleire, men dette har nu fjorden taget. Jorden, som glider ud her, ler med myr, er den bedste jord, men saa blød, at der efter regn er vanskelig farbart. Over den ler, som er lagt op langs fjorden ved faldene, gaar hovedveien til Byneset; denne rand benævnes Skogstadleire og Braaleire. Ved Skogstadleiret gaar vandet ved springflod op i veien, og ved begyndelsen af —dette aarhundrede reiste man ved høivande over i baad. Ved Eggen eller Eggja i Bynesset er der gaaet to skred i senere tid, i 1825 og 1852. Men i ældre tid har her sikkerligen gaaet flere; thi en vakker kulp eller skaal efter gamle lerfald ligger lige ved gaarden. Der gik et fald fra pladsen Eggjagjerdet i vaaren 1825, et fald har gaaet mellem Eggja og Røstum. Tiller.faldet i Klæbu gik 7de marts 1816. Nidelven sank ved Trondhjem med ét flere fod, og længere oppe kunde man, da elvens leie blev fyldt med ler, vade over elven, uagtet det var flomtiden. Tiller gaard ligger omtrent 1O km. syd for Trondhjem og ikke langt fra Nidelven. Omtrent 550 maal af Tillergaardenes bedste jord blev i mindre tid end et kvarter sat i bevægelse og flød paa den i afgrunden opløste kviklere ud i elven, sprængte flere hundrede alen tversover elven opad bakkerne paa den modsatte elvebred, hvor den anrettede betydelige ødelæggelser, og fyldte paa sine steder elven op med lermasser af indtil 20 alens høide og derover. Den nys opførte Tiller kirke tilligemed de fleste byg- ninger paa nordre Tiller gik ud med. Tiller bro og 4 mindre broer ødelagdes. Ialt omkom der 15 mennesker, 8 heste og noget over 20 stykker storfæ. To husmandspladse paa den anden side af elven blev ødelagte med beboere og kreaturer. En kone, som sad og melkede paa elvens anden eller høire Side ved pladsen Ek1eSbakken, gik med. Ved Lerfossen bortrevWes alle tømmerlænd- ser med mange svære stenkar, et betydeligt møllebrug, dammer m. m., hvilket alt styrtede ud over Lerfossen, medens de betyde- lige fiskebygninger ved Li11e-LerfoS oprykkedes. Ved Tillergaardene sees en meget betydelig fordybning i ter- rainet efter dette fald. Den udgledne 1ermasse fyldte Nidelvens leie opigjennem elven