Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/376

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TRONDHJEM. 365 Trondhjems dokselskab gik i 1897 over til et aktieselskab for en sum af 14O 0OO kr., hvormed fulgte 3 dampskibe m. v. 1S’kibenes antal og størrelse. Forholdet mellem seil— og damp- fartøier vil sees af nedenstaaende statistiske opgave for 1875—95:

SeiZskibe. I 1)a1ï1ps1:1bc. Anm1. T Dra?I§gål1ed. Anta1. Dræ’Ig(1;ähed. 1875 62 Voss 18 3747 1885 47 B see 26 6 185 189å aa 2 145 se 9 547 Trondhjem har saagodtsom daglig dampskibsforbindelse med kystdistrikterne i syd og nord. To gange ugentlig gaar der en hurtigrute til Tromsø (Hammerfest). — To gange ugentlig er der forbindelse med Hamburg, to gange ugentlig med England, en gang ugentlig med Kjøbenhavn og Stettin, en gang hver tredje uge med Bremen. Skotland, Ant- werpen, Kønigsberg og Spanien. Trondhjems skibsfart er, udenfor de omtalte dampskibslinier, høist ubetydelig. Seilflaaden er yderst liden, og af dampskibe, der deltager i den almindelige fragtfart, er der kun faa i Trondhjem. Haa11dværk 0g1 induStri. Allerede i slutningen af det syt- tende aarhundrede havde Trondhjem dygtige sølvsmede, saaledes som deres endnu eksisterende arbeider bedst viser. Nogen særlig dygtig haandværkerstand vides byen forøvrigt ikke at have havt. I Trondhjem var der i trediveaarene 6 haandværkslaug, guldsmedenes, smedenes, snedkernes, bagernes, skrædderneS og SkomagerneS. Haandværksdriften i almindelighed stod ikke særdeles høit. Ildebrandene i firtiaarene bragte mange udenbyes haand- værkere til byen. I 1847 oprettedes „Trondhjems haandværker- forening“, og det følgende aar oprettedes „Haandværkerforeningens sparekasse“, der i 1846 omdannedes til en aktiebank. I femtiaarene grundedes konditori og fabrikation af mekaniske og musikalske inStrumenter. En tegneskole oprettedes, hvilken senere er gaaet over til tekniSk aftenskole. Med lov af 14de april 1866 aabnedes en mere udvidet adgang til at drive haandværk i kjøbstæderne, hvorhos laugsvæsenet ved samme lov ophævedes fra udgangen af 1869. “ Trondhjems by har betingelser for udvikling af sit haand- værk og sin smaaindustri, om der fra Lerfossene overførtes kraft til fordeling i byen. Trondhjems kommune kjøbte i 1895 øvre og nedre Lerfos med 24O maal jord for en kjøbesum af 135 0OO kr. Øvre Lerfos