Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/37

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

26 s SØNDRE TRONDHJEM.S Am‘r. Geologi.

Det faste fjeld. Fjeldbygningen i det trondhjemske er i det hele vanskelig at udrede, og det af flere grunde: lagrækker af samme udseende har her ofte forskjellig alder; forsteninger, som er ledetraaden ved bestemmelsen af lagenes alder, er forholds- vis sjeldne; over store strækninger er lagene under de forandringer, som de har undergaaet, omdannede, saa at de —blir krystallinske eller „optræder i fremmed dragt“, og saa er endelig lagrækkerne foldede og bøiede helt rundt, saa at de yngre lag undertiden ligger under de ældre, og dette er, som det synes, tilfælde i stor stil. Sikkert at angive, hvorledes de lagdelte bergarter følger paa hverandre i tid, er derfor paa undersøgelsernes nuværende stand- punkt ikke godt muligt. I grove træk kan man i amtet i det faste fjeld adskille paa den ene side grundJYjeldets gamle bergarter, gneiser, glimmerskifere, hornblendeskifere o. s. v., fra aHe de lagdelte bergarter, som er yngre end grundfjeldet: lerglimmerskifere, lerskifere, videre konglo- merater, sandstene, lerstene, ogsaa kalkstene. Der blir saaledes to hovedgrupper: Wgneiserne med de gamle graniter paa den ene side og paa den anden de lagdelte bergarter, som efter de forsteninger, som er fremfundne hist og her, tilhører blød(lyrenes tidsalder eller silur. Hertil kommer med forholdsvis mindre udbredelse nogle gabbroer, dioriter, grønstene og syeniter. Over det faste fjeld ligger paa større strækninger istidens afleinin- ger og Wler— og sandfelterne samt myrer. Gneisbergarterne og de siluriske lagdelte bergarter har føl- gende udbredelse: “ I Fosen fogderi bestaar circa 80 % af landet af gneis og granit, medens de andre lagdelte bergarter, som her for kortheds skyld kan kaldes skiferformationerne, kun udgjør 5 0Z0. I 0rkedalens fogderi, hvor de høie fjelde væsentlig er gneis- fjelde, bestaar 44 % af landet af gneis med granit, medens 42 % er skiferformationer. I de to andre fogderier er derimod skiferformationerne aldeles overveiende og udgjør i begge fogderier 68 % af landet, medens granit i Guldalens fogderi, hvor gneisen mang1er, kun udgjør 4 %, og i Strinden og Selbu udgjør gneis og granit tilsammen kun 6 % af landets overflade. “ . I hele amtet udgjør gneis med granit 35 %, medens skifer- formationerne tilsammen udgjør 44 %; saa falder 9 % paa andre bergarter; berggrus, ler, sand, aur, myr udgjør 8 % og indsjøer 4 % af amtets overflade. G—rundjîjeldet med den gamle granit er efter dette udbredt over den aHer største del af landet i søndre Trondhjems amt nordenfor Trondhjemsfjorden. Vest for Drivas dalføre i0pdal og for 0rk1as