Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/306

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TBoN1)HJE1H. 295 by i Norge 1674“, opbevaret i Trondhjems stiftsarkiv, stukket af Jacob Maschius (en bergenser af fødsel, død 1678 som sognepræst til J ølster). Endelig er der det ovenfor omtalte paa stiftsarkivet opbevarede reguleringskart over Trondhjem af 1681. Da byen var saagodtsom fuldstændig lagt i aske ved „Hornemansbranden“ 17.—18. april 1681, blev general ()icignon og generalkvartermester Coucheron beordrede opover for at planlægge en fuldstændig omordning af byens gader. ɔ Af malerier fra begyndelsen af dette aarhundrede er der en række: — Trønderen Dallager har efterladt sig en række malerier af Trondhjem, seet fra Stenberget. Bergensermaleren Dreyer har fra Digermulens yderste pynt i 1824 malet et proSpekt, som eies af kunstindustrimusæet. Det sidste store „Oversigtskart over Trondhjem“ er i maale- stokken îZ3000 og udkom i 1896. Ved den følgende beskrivelse nævnes hovedgaderne i byen. Af de mod nnø. eller mod nord gaaende gader skal nævnes: Æøbmandsga(len (Sjøgaden), 770 m. lang, brolagt, gaar paral- lelt med Nidelven; imellem KjøbmandSgaden og elven eller den øvre Elvehavn ligger henimod 4O boder; nordøstligst mellem gaden og elven ligger Bratøren, hvor den nuværende toldbod har sin plads, og hvor Bratørbroen fører over til kaierne og Merakerbanens sta- tionstomt. I Kjøbmandsgaden paa hjørnet af Kongensgade ligger Norges bank, og ligeoverfor denne ligeledes paa hjørnet af de nævnte gader ligger byens brandstation. Af andre mod nord gaaende, med Kjøbmandsgaden nogen- lunde parallele gader kan nævnes Søndregade og Nordregade. Søndre- gade 485 m. lang og Nordregade 4ð5 m. lang. Paa hjørnet af Søndregade og Kongensgade ligger Trondhjems sparcbank, paa hjørnet af Dronningensgade og Søndregade Norden- fjeldske kreditbank, og paa hjørnet af Søndregade og Thomas An- gells gade ligger P1“ivatbanken. Søndregade fører mod nord til Mer- akerbroen over til Merakerbanens Stationstomt. I Nordregade paa hjørnet af Kongensgade ligger børsen, post- og telegrajkontoret forenede i en bygning. Fra 5O m. nord for Trondhjems domkirke gaar nordlig, en smule til vest, Trondhjems bredeste og stateligste gade, Munkegaden med retning paa Munkholmen; den er 69O m. lang. 6O0 m. brolagt, og har en gjennemsnitlig bredde af ca. 35 m. For denne gades syd- lige ende ligger, som nævnt, domkirken Den ender mod nord med fisketorvet ved baadhavnen Ravnkloa. I gaden ligger paa hjørnet af Bispegaden og Munkegaden eksercerhuset og underojflcerskolen, paa hjørnet af Munkegaden og Erling Skakkes gade latinskolen. Munkegaden gaar tvers over byens torv, Stortorvet, som er 5000 m.2 stort, brolagt, og ligger der, hvor Munkegaden og Kongensgade skjærer hverandre. e