Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/294

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HISToRIE. 283 Prinsen lagde paa tilbagereisen veien over Røros. I 1814 var trønderne med ved Krebs’s Seir ved Matrand. Paa rigsforsamlingen paa Eidsvold i 1814 mødte for søndre Trondhjems amt: Forsæth, klokker, “Rambech, sorenskriver, Darre, sognepræSt. For Trondhjems by mødte: Rogert, A., justitiarius. Schmidt, P., grosSerer. Derhos mødte for de militære afdelinger: Heidmann, løitn. (T.hj. dragonkorps), ErtZgaard, kvartermeSter (do.), VaSmuth, kaptein (1. t.hj. inf. reg.), Schevig, sergeant (do.), Lange, kaptein (2. do.), Gjedeboe, sergeant (do.). Efter 1814 har søndre Trondhjems amt og Trondhjems by lidt efter lidt undergaaet betydelig forandring, idet denne landsdel ved anlæg af veie, udviklet dampskibsforbindelse, samt ved jern- baner, telegrafer og telefoner er kommet ud af sin isolerede be- 1iggenhed; om disse kommunikationSmidlerS udvikling er tidligere berettet i et særskilt afsnit og under Trondhjems by. Som ta- bellerne pag. 191 paaviser, har byen og idet hele ogsaa amtet gaaet fremad i folkemængde. Norges bank blev oprettet ved fundation af 14de juni 1816 og havde sit hovedsæde iTrondhjem lige til 1ste januar 1897. Byen fik en sparebank i aaret 1823, et gasverk i 1852, en ny vandledning i 1861, en teknisk læreanstalt i 187O; det første me- kaniske verksted, „Nidelvens mekaniske verksted““, blev oprettet i 1842. Af størst betydning for amtet og byen har imidlertid vistnok den udviklede dampSkibsfart og bygningen af jernbaner været. Nide1vens fabrik har i 1850 leveret det første her i landet byggede dampskib. Jernbanerne og deres byggetid er tidligere omtalt (pag. 201). I forbindelse med jernbaneanlæggene staar de senere omtalte betydelige havneanlæg i Trondhjem, fuldførte i 1884. Storthinget 1895 voterede den første bevilgning, 1 38O OO0 kr., til bej’æstningsanlæg ved Trondhjemsfjordens indløb. Udover høsten gik man igang med foreløbige arbeider, saa- som med anlæg af kaier og veie. Trondhjems bys grændser er to gange udvidede, i1863 og 18.92. Fra 1814 og udover havde de valgte repræsentanter fra amtet og byen i det hele ikke noget bestemt udpræget partistandpunkt-