Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/26

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATURLIG BESKAFFENHE1). 1ð Indlandsherre(lerne er alle de herreder, der ikke naar frem til kysten eller til fjordene; de er Som regel tyndere befolket end fjordherrederne, særlig hvor de ligger høit over havet, og hvor gneis er raadende. Hvor disse indlandsherreder ligger lavt og har forholdsvis store strækninger af ler og ikke synderlig høifjeld, er de taalelig tæt befolket; men i det hele naar i alle disse ind- landsherreder befolkningen ikke i noget herred op over 8 individer pr. km.2 og synker i 0pdal og Budal ned til 1.v. Til belysning af forskjellen mellem kyStherreder, fjordherreder og indlandsherreder, tætheden af befolkningen og dens næringsveie som betinget af naturforholdene, kan de følgende tabeller tjene; hvilke herreder der er regnet til kysten, fjordene og ind1andet er forhen angivet, hvorhos det bør bemærkes, at nogle af disse her- reder samtidig har egenskaber fælles for to klasSer. Indtægter Area1 km.2 Befo1kning. Ag-er km.2 Eng km.2 Skog km.9 al §i§g§n kr. Kystherreder . 3 487.4v 28 151 22.2 40.o 66O 874 895 Fjordherreder . 3 105.66 33 557 59.6 233.4 1 230 123 O72 Indlandsherreder 11 977.sv 32 947 37.2 274.6 3 720 — g 18 571.oo 94 655 119.o 548.o 5 61O 997 967 Indbig1ggr Ager Eng Skog Indtægter af fiskeri pr. . 1 procenter af arealet. pr. km.2 1 kr. Kystherreder .... 8.1 O.64 1.o1 19.o 254 Fjordherreder . . . 10—s 1.92 7.ä1r 39.6 4O Indlandsherreder 2.8 0.31 2.29 31.1 — p 5.1 0.64 29.5 30.2 54 Ag-er Eng Skog Fortjeneste pr. individ — pr. individ af fiskeri i 1895 i maal (tiar) kr. Kystherreder . . . . 0.v8 1.42 23 81 Fjordherreder ..... ] —79 6.99 37 4 Indlandsherreder . . . 1.13 8.3v 101 — Amtet ......... 1.26 å-79 59 1 I Tallene viser,W at egnene omkring fjordene og da specielt nærmest omkring Trondhjemsfjorden er gunstigSt stillede med hen- syn til agerland pr. individ, og her er ogsaa befolkningen tætteSt. IndlandSherrederne med sine høifjeldsstrækninger er meget tyndt befolket, men der er mest eng og skog pr. individ. I kystherrederne er der mindst ager, mindst eng og mindst skog pr. individ, men saa giver fiskeriet en indtægt af 31 kr. pr. individ. LandSkabernes karakter er, Som nævnt, varieret, fr „Æ (ÆhaaþJie, hav til d;Hk9dfi.„ sletj;eT;Z, fjpÆd“l§„9Sï§k„abfi1Ë, (jge, tildels med n-skog=