Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/229

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

218 SØNDRE TRONDHJEMS AHT. ovenfor Aalen kirke, hvor. den gaar over Gula paa en træbue- bro. Lidt nedenfor kirken er der atter en bro over Gula —- en træbuebro paa stenkar i 1 spand — hvorefter den følger syd- siden af Gula indtil lidt nedenfor Eidet hytte, hvor den atter gaar over Gula paa en stenbro i 2 spænd; snart efter gaar den ind i Holtaalen herred. De saakaldte Drøilier paa strækningen Aalen —Holtaalen er“ i ca. 6.ä km.s længde omlagt i 1851. Veien er fremdeles en gammel, bakket, ca. 4 m. bred grus- vei, der antagelig endnu har den samme tracé som ved sit anlæg i slutningen af forrige aarhundrede. Dens længde inden Aalen herred er ca. ]9 km. I Holtaalen følger veien Gulas nordre bred. Over Holta er en sprængværkSbro. Veiens længde inden Holtaalen herred er ca. 22 km. I Singsaas følger veien fremdeles Gulas nordside indtil Sings- aas kirke, hvor den paa en sprængværksbro fører over til elvens sydside, som den siden følger, indtil den gaar ind i Støren herred. Over Holta er en hængværksbro. Veien blev anlagt i 1770, af oberst og generalveimester von Krogh, fra Støren præstegaard og til Røros, hvor der tidligere var en tildels meget slem og besværlig ridevei. I aarene 1808—1811 blev den væsentlig udbedret, idet den erholdt større bredde, lige- som der foretoges betydelige minerings— og murarbeider i k1evene. Senere har den vistnok undergaaet andre partielle udbedringer. Dens længde inden herredet er ca. 3O km. I Støren følger veien Gulas vestSide, passerer Sokna over en bro ved Støren kirke; hovedveien gjennem Soknedalen støder her til; veien, der nu bliver chauSsé med 5 m.s bredde, fortsætter derpaa paa Vestsiden af Gula indtil den i 1897 ødelagte Haga bro, paa hvilken veien gik over til Gulas østside og derfra ind i Horg. Arbeidet med gjenopførelsen af Haga bro i Støren paabegyndteS i 1897. Broen tænkes bygget som jernbro med 2 spænd, hvert med 33 m.s spændvidde og 2.6o m.s kjørebredde. Længden af veien i Støren herred er 21.ä km. I Horg ligger veien paa Gulas østre bred og er en ældre, idetheletaget flad og godt vedligeholdt grusvei. Af broer er den betydeligste broen over Lundasokna. Veiens længde inden Horg herred er ca. 1()’ km. Fra Horg gaar veien ind i Flaa fremdeles paa Gulas østside. Den er udsat for oversvømmelse af Bortenbækken og Kaldveld- aaen; den betydeligste bro er over sidstnævnte aa. Veiens længde i Flaa er 4 km. Fra Flaa gaar veien ind i Melhus og derfra ind i Leinstran- den herred. Veien er en ældre, idethele taget flad, ca. 5 m. bred vei med godt grusdække og uden betydeligere broer. Længde i Melhus ca. ].2 km. I Leinstranden stiger veien fra Gula til Heimdal station og