Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/219

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

208 SøN1)BE TRONDHJEMS AMT. sidespor ialt 3.4ä1 km. 1angt, tilsammen sidespor af længde 13.a6s km. med 64 sporvekslinger. Heraf 0.ov5 km. kombineret spor med 4 Skinnestrenge. 5.226 — — — — 3 — 3—961 — bredt — 4.107 — smalt — Sidelinien til Ilen udgjør heraf 2.voa km. med tilhørende sidespor O—748 km., tilsammen 3.4ä1 km., hvoraf 2.voa km. kombi- neret spor, O—582 km. bredt spor og 0.216 km. smalt spor. Des- uden tilkommer en skinnestreng i kombination med Trondhjem- Størenbanens hovedspor 0.462 km. og med Merakerbanens hoved- spor 0.284 km. Det samlede grundareal af Trondhjems fællesstation udgjør 13 ha.; der hører til stationen 9 jernbroer med samlet 1ængde af 158 m. Stationsbygningen har en bebygget grundflade af 644 m.2 og en platformlængde af 212 m. Der er 2 godshuSe, 2 vognremisser, 2 vandStationer, 8 mindre bygninger, 1 dreieskive, 4 værksteder, 3 materialboder. Merakerbanen. Den 17. Oktober 1881 aabnedes jernbanen To-ondhjem-Rigsgrændsen, 102 km. lang, med bredt spor, 1.43å m.; denne bane istandbringer forbindelsen med det svenske jernbane- net. Da banen er bredSporet, medens Rørosbanen er smalsporet, blir der, Som ovenfor omta1t, et sporbrud i selve TrondhjemS by. Længden af banen er fra Trondhjems by til Storlien i Sve- rige 106 km. Afstanden fra Trondhjem til svenske byer pr. jern- bane er: til Østersund 268, til Sundsva11 465, til Stockholm 854 km. I søndre Trondhjems amt passerer denne bane kun gjennem Strinden og Malvik herreder, hvorpaa den gaar ind i nordre Trond- hjems amt. Maksimumsstigningen paa den hele Merakerbane er i retning Trondhjem 1:150 og i retning rigSgrændsen 1:52. Skinnevægten er 27.25 kg. pr. m. (55 lbs. pr. yard). Banelegemets kronebredde er 5.o m. Merakerbanen passerer inden TrondhjemS by paa en svingbro over nedre Elvehavn ved Nide1vens munding. Banen kommer fra Trondhjem ind i Strinden herreds nord- vestlige de1 og gaar i østlig retning; den passerer odden, paa hvil- ken Lade hoVedkirke ligger, og følger saa kysten, indtil den gaar ind i Malvik herred. Den mindste krumningsradius inden herredet er 282.3—Z m. Linien ligger i veks1ende stigning i begge retninger. Maksi- mum inden herredet er i retning af rigSgrændsen 1: 75, mod Trond- hjem 1: 15O. LinienS høieste punkt inden herredet — 35 m. — er ved Leangen station.