Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/18

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEI.IGGENHE1), m1)1)EL1NG OG GRÆNDSER. 7 Den militære inddeling-. Søndre Trondhjems amt hører til Trondhjems krigskommiSsariat og til 18de, 19de og 20de udskriv- ningSdiStrikt, svarende til Nordmørs, Trondhjems og Indherreds bataljoner. Til 18de udskrivningsdistrikt eller Nordmørs bataljon hører af amtet Bjømør, Aafjorden, Bjugn, Ørlandet, Frøien, Hitteren og FiHan. Til 2Ode udskrivningSdistrikt eller Indherred bataljon hører af amtet Stadsbygden og Rissen. Alt det øvrige hører til 19de udskrivningsdistrikt eller Trondhjems bataljon. Valg-diStrikter. Ved valg til Storthinget danner søndre Trond- hjems amt uden Trondhjems by et valgdistrikt, og Trondhjems by med Levanger by i nordre Trondhjems amt et va1gdiStrikt. Søndre Trondhjems amt er delt i 22 valgkredSe og sender fra 1883 4 repræsentanter til thinget. I 1894 var der 21 valgkommuner med 89 Valgmænd og 7 830 Stemmeberettigede. I 1897 var der 22 valgkommuner med 98 Valgmænd og 8671 Stemmeberettigede. Trondhjems by og Levanger danner to valgkredse svarende til de to kjøbStæder, og de sender tilsammen 4 repræsentanter til storthinget. Antallet af Stemmeberettigede i Trondhjems by var i 1894: 3046 og Valgmændenes antal 61, i 1897: 3378 og Valgmændenes antal 68. Inddeling i middelalderen. (þ1“ændaZög) kaldtes i middelalderen ei alene bygderne omkring TrondhjemSfjorden, men hele landstrækningen fra Romsdalen g9g opover dL saa- langt den norske befolkning da rak. I søndre Trondhjems amt falder den nuværende inddeling i fogderier ikke helt Sammen med den gamle i fylker; amtet falder nærmest Sammen med de udtrønderSke fylker. l FylkeSinddelingen var nemlig denne i Udtrøndelagen: Norðmæra— eller Mæraj’ylki indbefattede det nuværende Nord- møre (Norðmæri eller Mæri)—Ëlligemed Foseng gfog;lgJ;i (med und- tagelse af 0Sen annex) og Stranden sogn a-f-LekSvikens præstegjeld. 1S’tjörd(elaj’ylki indbefattede, foruden øvre og nedre Stjørdalen, ogsaa Se1bu (med Tydalen), St-rindaj’ylki indbefattede, foruden det nuværende Strinden (dog BratSbergs sogn deri ikke iberegnet) ogsaa de hinsideS fjorden lig- gende diStrikter, Frosta (FroSten) med xíssinn (Aasen) i øst og Lexu-W vik (LekSviken) i vest, dog regnedes ikke StrandenS eller Hi-ndreims sogn hid, men hørte til Nordmøre. Gauldælafylki indbefattede, foruden det nuværende Guldalen eller Melhus, StørenS, Holtaalens og RøroS præstegjelde ogsaa Leina Skc;vreiða eller Leinstranden og Setnaðalir, det vil sige Klæbu, Ti‘1ler og Bratsberg. ()rkdælafylki indbefattede, foruden den egentlige Orka— eller ()rknadalr med de øvre dele af dalstrøget, Meðaldalr og Re)mabú,