Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/156

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

FIsxE 0G FIsxEBIEB. 145 Denne forpligtelse paahviler de paa været boende fiSkere, „vær- opsiddere“ eller „værmænd“, saavelsom de „tilreisende fiskere“. De større vær i Frøien herred havde værtvang, medens væ- rene i Bjør*nør var fri. Ved lov af 6te juli 1892 søgte man at rette paa denne mis- lighed med værtvang og salgspligt. Denne lov bestemmer nem1ig: „Ved bortleie eller afhændelse af jord, grund eller hus saavel- som ved udleie af husrum skal det være udleieren eller afhænderen forbudt at betinge sig eller andre forkjøbsret eller paabinde nogen salgspligt med hensyn til fisk eller fiskeprodukter. Handles her- imod, er overenskomsten forsaavidt ugyldig. Dette gjælder ogsaa, hvor eieren ved overenskomst, ældre end denne lov, er bunden til at forbeholde trediemand en saadan ret“. Videre bestemmer loven: „Naar fiskere, der under fisketiden søger t-i1ho1d paa Fiske- vær i Romsdals, Nordmøre eller Fosen fogderier. ikkeÍbliver enige med vedkommende om størrelsen af den leie, som de har at er- lægge for brugen af hus og for adgang til været, kan 1eien be- stemmes ved skjøn, naar mindst 5 baadlag forlanger det.“ Antallet af fiskere, der roede fra vær med værtvang og fra frie vær, var i Fosen efter fiskeværkommissionen af 13de ok- tober 1884: Frie steder Fiskere med værtvang Antal vær. Fiskere. Antal vær. Fiskere. 16 1000 6 2288 Fiskeværene med værtvang var: Udro1—ens 1ængde. Mil. Titran i Frøien med 645 mand îZ2—3 Kjærvaagsundet iFrøien — 86 — IZ2—2 Sulen i Frøien — 20O — îZ2—-1 Humlingsvær i Frøien — 307 — 1—-îZ2 Mausund i Frøien — 350 — 1IZ2 Halten i Frøien — ca. 7O0 — indtil îZ2 De frie vær var: Udror. Kya i Frøien med 20O mand 1—2 mil Haavik paa Frøien i Frøien — 34 — Bastvik paa Frøien i Frøien — 58 — 1IZ2—2 — Dalsvik paa Frøien i Frøien — 9 — LindSøen, Stoksund — 40 — Stokøen, Stoksund — 50 — Maaøen i Roan — 1O — 11Z2 Almenningen i Roan — 76 ... Sønd1e Trondhjems’amt. 1O