Side:Norges land og folk - Søndre Trondhjems amt 1.djvu/118

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

— FÆ1)BIFT. 107 har saaledes havt gammer ved Holtsjøens nordre ende samt ved Storskjelaaen. I slutningen af 60—aarene har de holdt til i koier ved Holtsjøen eller paa nogle sætre i Holtadalen. Fra 185O -—1867 har finnerne dog antagelig ikke søgt tilhold i denne trakt. Da trakten er temmelig veirhaard og skogbar, har deres ophold gjerne været kortvarigt og fundet Sted om eftersommeren eller høsten. Finnerne har, siden de kom til Rørostrakten, beitet omkring Riasten i Aalen-, men har holdt renerne borte fra selve Guldalen søndenfor Syosen, medens de har beitet iK)øllifleldene nordenfor og Skar-vene søndenfor. Vestfor Riasten har finnerne havt koieri Br(endtjernaasen (Kjønvoldaasen) og ved Gulhaaen. Kjøllifjeldene er særlig skikkede som beitestrækning for rens- dyrene om sommeren, og snebræerne her skaffer renen et tilflugts- sted, naar varmen og insekter plager dem. . Finnernes renbeitning i den østlige del af Aalen har fornem- melig foregaaet inden den saakaldte Guldals statsalminding, i den tilstødende Killingdals statsaZminding, specielt paa Vestsiden af fjeldet Litleskarven. Vestenfor Guldalens og Killingdalens almindinger kommer renen kun undtagelsesvis og uden bevogtning. men man har eks- empler paa, at rensdyrene er komne endog ned i bygden til hjemme- jorderne i hoveddalføret nedenfor Reitan jernbanestation. I Røros herred er trakten søndenfor Brækken eller Aursund- sjøen benyttet til vinterbeite, nordenfor er beitet fornemmelig om vaaren, sommeren og høsten. I sommerbeitestrækningen — nordenfor Brækken (Aursund- sjøen) — har finnerne havt gammer saavel i den østlige del langs rigsgrændsen som i den vestlige del. I den østlige del saaledes paa R—uten fjeld,i Borgadalen, ved ])alvolasjøen, ved Gmvsjøen, Hyd- krogen, ved Hy(lda og Hyllingen, Finfloviken samt Knuvlan, alle østen- for vaSdraget mellem Langen sjø og Aursundsjøen. I den vestlige del af strækningen har finnerne havt koier fornemmelig i Dan-gsvola, i TÎjæraadalen samt ved sjøerne Fjeldgjætla og Busjøen paa fjeldplateauet nordenfor Aursundsjøen. ’ “ Hele den strækning, hvori finnerne sædvanlig har brugt at søge beite for sine ren, har i ældre tid været statsalminding. Vinterbeitestrækningen søndenfor Brækken ligger i Ferags eller Røros østre alminding, medens “sommerbeitestrækningen ligger inden Røros nordre alminding. Til den strækning, hvor der beites om sommeren, hører og- saa landet østenfor Brækken langs elven Borga. Vinterbeitetrakten strækker sig inden Røros fra Brækken sydover til stiftsgrændsen; her har finnerne sine sædvanlige til- holdssteder, fornemmelig i Fæmundsaasen, Flensmarken, Hestbetaasen, ved Mugruɔ;en og Mugsjøen østenfor Nordviken (Fæmundsj øens nord- ende). Delt i flere lag bor de i koier, forsaavidt de ikke indlogerer sig paa de i trakten liggende gaarde. Specielt paa