Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/94

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AARDAL HEHBEn. 89 omtrent midt over den mod fjorden ve11de11de skraaning stiger Bodlemrkken op til ca. 938 n1.s høide. Ytre 0.fl’(’(Z(lZ gaar op fra fjorden Ved gaarden af Samme navn nordover, fortsætter i høide11 om Ytre Ofreda1svøtn og taber sig under det paa Hafslo grændse liggende Ingeborgfje1d. Dalen er i den nedre del trang med steile fjeldSider, i høiden bliver den mere aaben. NederSt i dalen er en gaa-rd, høiere op en til gaarden hørende Sæter; ellers er der ingen bebygning. Mellem Ytre og Indre Ofredal paa Hafslo grændse ligger .[ngeborgffel(Z, tr. p., 1456 m. Indre ()j?redal gaar fra fjorden mod nord, fortsætter nordo1n Ingeborgfjel(l og taber sig op under Hafslo grændse. Denne dal er i den nedre del temmelig steil, men dog mere aaben end Ytre 0fredal, og paa dalsiderne er stykkevis dyrkede og bebyggede bakkestrimler, og Sæterbebygningen gaar høiere op. Op mod høifjeldet aabner den Sig end 1nere. Nedenfor den øverste Indre 0fredalssæter gaa-r en sidedal nordøstover nordo1n Bjørneholten og op mod Høganaase. Mellem de øvre dele af Indre Ofredalen og Krokedalen (paa grændsen mellem Hafslo og Lyster) kommer en fje1dStrækni11g ind over Aardal grændse. Paa ryggen I11ellG1l1 Indre 0freda1 og Seimsdalen ligger flere toppe, saaledes fra nord mod syd Høg(maase, Bjø)W“)2eholZ(en, 1169 1n., Se“imsaas og Br(e)2dhov(l. Mod Seimsda1en falder denne ryg steilt af i— hele sin længde. Seimsdale)a gaar fra Aardalsfjorden nordover ved Seims- gaardene og taber§ng op under det paa LysHff gHBndseËHggende Grubefjeld. Dalen er trang med steile sider, men i den nederste (le1 jevnt bebygget, og høiere oppe er flere sætre. Mellem Seims— og Langeda1en er vilde fjelde. LængSt i syd ligger en ryg, som falder steilt af til alle kanter fra en høide af 1000 m.; den er i nordvest skilt fra den fornem1ig paa sydsiden steile Horg(maase, 1008 m. l1øi. Længere nord har man den brede, aabne, tæt bebyggede Nondal, hvis øvre del skiller Midtnaase, 1286 m., i øst fra Var(le- mase i vest. Begge disse fjelde er temmelig steile. Paa Lyster grændse ligger G(l’l(b(îZj(?Z(Z n1el1em den øvre del af Seimsdalen, Nondalen i sydvest samt Stokkesetda1en og Langedalens nedre del i 11ordøst. Mellem Stokkesetdalen og Langeda1ens øvre del gaar en smal til begge sider steilt faldende ryg —— L(l,l2“g8d(lZS’fl(l(t88 — ned over Lyster g1—ændse. Langedalen, en vakker sæterdal, gaar fra Aardalsvatns øvre ende nordvestlig op mellem MidtnaaSe og Botnnaase og fortsætter videre op under det paa Lyster grændSe liggende Larssokjjeld.