Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/93

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


88 NORDRE BERGENH(’S AMT. den øverste del af dalen saavelsom stræk11inge11 over va11dskje1let er vild. I dalen ligger Fleskedalssæteren og længere oppe staar et gammelt forfaldent sæl. Paa nordsiden af Fleskenaasda1en ligger FriÅ“(w, l419 m., mellem nævnte dalføre og Utt1adalen; i øst skilles den ved et skar fra Fleskenaasfi)z(Z. Paa Lyster gi-ændse ligger (V)’(t(Z(tZSZf)2(Z()ll og østenfor samme paa grændsen mod Lyster og Vang ligger CÝ)’(l)2(l(l-S’fí)2(Z(’)l, 2145 m. høi; dens mod syd ve11dende fæle stup danner botnsiden. .la)“(Z(1Z(‘)z gaar op fra bunden af Aardalsfjo1—den i nordøstlig retning over Aardalsvatn, bøier fra dettes øvre ende lidt mere ostlig under navn af UtfZa(lal(m, der n1el1en1 Friken og Maradals- tinderne gaar over grændsen mod Lyster. Dette er en af Sogns mærkeligste fj0rddale; dens øvre del er usædvan1ig trang og vi1d, og den er rig paa store og vakre fosser. Ne(lenfor Aa1—da1svatn er dalen meget bred og her er et vakkert, tæt bebygget og veldyrket ei(l 1ne1le1n fjorden og Vandet; det heder;4(l“)’(Z(tZ8Z(l)lgP)2. Om Aardalsvatn danner dalen en ra-mn1e; fjeldene stiger paa begge sider brat op fra vandspeilet i en høide af ca. l20O m. Paa den østre side af dalen ligger Sfigel)m“get med en præcipiSe udover va-ndet. Paa begge Sider er der i fjeldene dybe kløfter, gjennem hvilke hvide bække styrter 11ed. Ved Hje1le begynder det bekjendte Vetfísgjel, en af Sogns naturmærkværdig- he(ler. Dalen k11ibes her sammen mellem stupbratte fjeldvægge og bliver saa s1nal, at elven kun finder et trangt 1eie. Paa begge sider ligger mægtige fjeldblokke, over hvilke fører en smal fodsti, som ofte bliver borte mellem stene11e, især hvor skredene har kastet jord, grus og sten over stien; næsten daglig raser større eller mindre stene ned i gjelet, men de har dog sjelden gjort ska-de. I Vinteren 1873—74, som var en haard vinter for denne (lal, skal næsten hele stien fra Hjel1e til Vetti være bleven odelagt. Ovenfor Vettisgjelet udvider dalen sig paa en kortere stræk- ning atter 11oget, men kniber sig snart igjen sammen til en dyb kløft, der er ufarbar inden Aarda1l herred. Landet nordenfor og vestenfor Aardalsfjorden, Aardalen og Uttlada1en. Strækningen nordfor Aarda1sfjord samt vestfor Aardal og Langedalen er yderligere (le1t af to fra fjorden mod nord gaaende dalfører; der er steile styrtninger mod fjorden og mod Aardalen og Langedalen. Det forholdsvis flade høifjeld over fjorden ligger ca. 1000 m. O. h. og har i den vestre (le1 en række smaava11de. VeStfor Ytre Ofre(lalen er der ingen fremtrædende toppe;