Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/92

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


AAn1)AI. HERREI). 87 Toppe her er G)’(ý)(lhOZl“(3)l i nordvest, Aa.S“())m(Zase sydfor denne, 1S‘va“rtevashaz(g(W, 1484 m. l1øi, ÂVO)’(’Â’)ll))(3ll, l554 m. l1øi, Vesle- k)zipen, 1514 1n., Søn-ek)zipen, l53(3 n1., Graresk(m-Ma-S“() og Store- k)2ipe)e, 1522 m., langs Mansbergenes ski-aaning, ZËaZs(Zgge)z ligger østlig i den her 0I11l1aI1(ll(3(le strækning. Tyseggen er i øst ved et lidet skar skilt fra Z3l’(’íkl’(llll)l(l(lS(’, 1674 n1., der er steil og paa nordøstsiden tildels s11e(lækt og danner den sydøstlige del af den vilde ryg, der sti-yger op mellem Hjelledalen og Morka- koldeda1en. Hjell()(l((Zen er sidedal til LÝtt1adalen; ovenfor Hjelle gaar den øStover og taber sig mellem Hjelledalstin(lerne og Breikvan1naase. I den nederste del af Hjelle(lalen ligger et par sætre. Den vilde ryg mellem Hjelledalen og Moi-kakoldedalen Styrter steilt 111od begge dale. Breikvamnaase danner ryggens Sydøstre del og fører i vest over i Ifi“eZZe(7((Zsf:“;Z(7())—m), 2()6O 1n.; vestenfor disse hæver sig OizËj(‘)—mza((.S—e, l296 m., ved et dybt skar skilt fra den paa ryggens vestlige del liggende l7.S“)ea((.S“(ý, 1l08 m. De tinder, som ligger nordenfor Hjelledalen og hører til Jotunfjeldene, er før omtalte (kfr. bind I, side 76 Tinder11e nævnes derfor her kun kortelig. ()l.(]“(?)’)2ll(l(lS(’, Sf()Z8)l(((l-S’(? og Flaske- naase ligger i Aarda1 l1erred. Moi-fl-akol1le(l((Ze)a er trang og vild; den gaar noget nor(lfor Vetti op i østlig retning mellem Øitjernnaase og Stø1snaase og ender omkring et lidet fjeldva11(l mellem Hjelle(lalstinderne og Koldedalstind. XVOl)lZlS1l1ål=l’k(311 sæter er den eneste bebygning; om- krin0“ denne er en forholdsvis anseelig skogstræk11ing i en flad O sænknin0— paa be(10—e sider af Moi-kakoldedalen og Fleskenaasdalen. D I:)t.ɔ Nedenfor denne styrter Morka-koldedalen stupbrat ned mod Uttla- dalen. Mellem Morkakol(ledale11 og Fleskenaasdalen hæver sig Kol(l1ɔ- dalsti)2W(le)—W og SføZsna(rsfi)a(((B)“)ae med vilde bræer. Z(()Z(Z(’(l(lZS’fl.)2(l8l’)2(9, 2043 m. l1ole, er de østligste Den ene af Koldedalstiderne benævnes ogsaa ilff’((Zkefin(l. N0r(lenfor Koldedals- tinderne ligger med ur og sne Stɔl.S—H((as1’imle)we, 20ö9 m. høie. Fleskenaas(l(Zle)a gaar fra Uttladalen et kort stykke ovenfor Morkakoldedalen nordøstover, bøier ved Fleskedale11 et stykke nordover mellem StølsnaaSe Og Friken; derpaa østover og taber sig søndenom Fleskenaasti11d. Dalen er en vakker og forholdsvis bred sæterdal; i sin 11e- derSte del stiger den dog meget brat op; ved Frikens sydvestlige ende 1ukkes dalen af nogle smaa høiderygge, ligesom den længere oppe mod øst lukkes af Fleske11aastind. Dalen ligger paa en maade i to etager, idet der midt i dalen er et knæk. Her benyttes havnegangene lige op til den østlige ende af Fleskenaase; saa langt er dalen flad,“ men her lukkes den, og