Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/85

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


80 NOB1)BE BEBG1—:NHUS AMT. J O1’a11ge1’ kirke er en la-ngkirke af tØ111111GI’, opført efter 1722, med 16O Siddepladse. Joranger kirke nævnes første gang ved aar 1841. Rimeligvis har kirken fra 166O—aarene endnu været Stav- kirken, som er revet; thi præstens indberetning af 1885 Siger, at den nuværende kirke er «sandsynligvis over 20O aar gam111el». c]Vö)“2()2g(l kirhýa var Joranger annekskirkes gamle navn. Egen præst er nævnt 1341. Solvorn kirke er en langkirke af tøm1ner, opført 1883, med 420 Siddepladse. SOZi.’(Il’)2(l)“ kirkja (ældre form usikker for ende1sens vedko1n- mende, skrives vaklende) var Solvorn annekskirkes gamle navn. Urnes sogn blev lagt dertil ved resolution af 19de mai 1881. En kirke i Solvorn nævnes allerede i «Bjørgynjar Kalfskinn» ved 1360. Urnes kirke er en af landets ældste og mærkeligste byg- ninger. Det er Norges ældste bevarede stavkirke. Den ligger paa et i Lysterfjorden udgaaende høit nes, 111 meter o. l1. Sagnet hen- fører opførelsen af (Ï)’)l(‘S’ kirke til kriStendommens indførelse i vort land. Den liOP0er vakkert til, idet man fra kirken ser ud over fjorden. Urnes kirke med dens mærkelige ornamentik er omtalt af N. Ni(—olayse)z i Norske Bygninger, af L ])ietri(“hso)z i «De norske Stavkirker», hvorhos der er et særskilt arbeide om «V:Borgund og Urnæs kirker» af Peter Bli.„r. Kirken nævnes ikke tidligere end 13:23 i et (l0l(1l111G11‘(, der angiver, hvad de forskjellige præster sk111de yde ved den ber- genske biskops visitatsreise, og hvor Ur11espræsten, Si)“ai ZE)“l(ender a ()rnesi, ogsaa omtaleS; nogle decennier senere nævnes kirken atter ca. 136O i Bjørgynjar Kalfskinn, men der er ingen tvil om, at kirken er meget ældre. Flere 1nærker tyder paa, at den ikke kan være synderlig yngre end aar 1l00, snarere ældre. 0mkring 185O blev kirken solgt for 2O spd., hvad der —- siger Ni(“olay.S—en i «Norske Bygninger» —— ikke var saa mærkeligt endda, da dens aarlige i11dtægt kun var l2 spd. «Alligevel,» tilføier han med rette, «kan det antageS, at der ikke gives nogen anden bygning, hvis værd i handel og vandel staar i et sa-adant misforhol(l til det arbeide og den kunstfærdighed, som engang har været anvendt derpaa.» Den ældgamle kirke er overtaget af «Foreningen til norske fortidsmindesmærkers bevaring», der har søgt at bringe kirken delvis tilbage i dens oprindelige stand. Urnes kirke er en t)’(’SÅ’l.Z)(3Z kirke, den er bygget af furu, ikke, som feilagtig a11givet, af a1m. Den hører til den sognske mange- .§“(1ile(7() gruppe med 6 Søiler paa hver Side i lige indbyrdes af- ò‘:’)