Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/78

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


lIAFSL() HEBHE1). 73 søn, Hans Theísfe, og forblev i denne familie i mere end et aar- hundrede. Jon Theiste til Kroken gaard blev 111el1em 164O og 1650 gift med JIez“fe SøLfrernsdatter (Heibe1’glɔ en søster af den første sorenskriver i Indre Sogn af dette na-vn, Andres 1S‘øfi-enssønl Hei- berg til Tal1a gaard i LySter, født 15de marts l63O, død 4de marts l688. Efter Jon Theistes død blev enken gjengift med Ben-nt Nagel, en formuende borger i Bergen. Han boede paa Kroken endnu 1661. I hans tid tabte gaarden sine adelige rettigl1eder. John (e1ler J oha11) .]on-SÐs-ønl Theiste til Kroken blevmellem 166O og 1670 gift med Maa-e)zW ]’e(ler.S“(Zatter. Nu eiedes Kroken af Peder .Ions-Søn (:J011SS()11 eller Johanssøn) Theíste, født ca. 1664 og sees at være død 1711; han blev gift med Maren .]ens(latfer Engslej; der levede som enke og havde 3 døtre og 2 sønner, af hvilke den ene, adelsmanden Jon Pe- (Zerssøn Theiste endnu var i1ive 1753 og solgte gaarden Kroken (ytre og i11dre) 1732 til den rige Jonas Hansen Leyr(Zal, præst i Lærdal. Efter præsten Leyrdals død 1743 beboede hans enke, .lIaren ()L’6—S’(Z(tl(Z8I’ lVangensteen, en præstedatter fra Vang i Valdres —- født 1690, død 1774 —— gaarden Kroken fra 1749 til 1758. Da Jon Theiste flyttede til Danmark, var deres datter Maren Theiste, født 1726, bleven tilbage her hos en slegtning, og 17de november 1753 blev hun gift med ZaCharia.S“ Da(Pi(Z.sen St“’(tZbO(’, der havde været privilegeret handelsmand i Aarda1 og eiede gaarden Ytre 0ffre- dalen Sammesteds. Denne anlagde nu paa kronens vegne Odels- Søgsmaal mod madame Leyrdal, hvorefter hun ifølge høieSterets- dom af 6te november l758 maatte fravige gaarden. Senere mageskiftede han under 22de Oktober 1764 med kaptein Gerhard JIunthe gaarden Kroken, yfre, tilligemed l løb (ca. 2 Skylddaler-) i Indre Kroken imod gaarden Mo med RypeimS ødegaard m. m., det største jordbrug paa Hafslo — eller Fylkesbygden —— samt et betydeligt mel1em1ag. Gaarden Kroken var i over 1l0 aar i familien M1mthes besidde1se. Kroken eiedes til l841 af major Hartvig Kaas v. 2l[nnfhe, der fik gaarden udlagt paa skifte i 1792, fra 1841—-1876 eiedes den af kaptein Gerhard J[anthe og fra 1878—1884 af dr. og univer- sitetsstipendiat Nils l*l“*nl“fsberg, der Var gift med kaptein Gerh. Munthes datter og eneste arving Bo1ette Munthe. I 1884 blev gaarden solgt i parceller og hovedbruget eiedes fra 1884 af kirke- sanger llfons .Iohannesen Kroken Kaptein Gerhard Munthe er født paa Ytre Kroken 4de januar 1795; han deltog i felttoget 1814. Han havde for felttoget udar-