Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/77

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


72 NORDRE BERGENHUS AMT. kaldte han1, var en af kong Haakon V. Mag11ussøns betroede mænd, der 3 gange af ham sendtes til Island med breve og for- ()rdninger. Gaarden —er senere eiet af rigsraaden og rid(lere11 hr. Sigm-(l H(xj’tI1ors.9ø)a, søn af Hafthor JonsSøn og kong Haakon V. Magnus- søns datter Ay)2()—S’. ‘ Ved sit brev fra Bergen af 9de juni 1378 har Sigurd Haf- thorssøn «undt», foruden et andet gods i Indre Sogn, gaarden Kroken til Ei-Mag Eí)l(ll’(9—8())l i Hil(l“g(Z(ml. Senere finder man gaarden i en oprindelig “pommersk familie Z1Vl’Wlt(’Z’Oi(’—S’ beSidde1se. Den første af familien her i landet, ridder Hans ]xVl’l((’Zx’()N’, Norges riges raad i aarene 1442 til 1453, synes at være bleven meget begunstiget; saaledes blev han efter Svale Rømar forlenet paa livsti(:l med Audun Hestakorns af kronen konfiskerede betydelige jordegods i Sønd— og Nordfjord, det saa- kaldte søndfjordske gods eller len, —-— fra midten af 17de aarhun- drede, 9de marts 1662 — af Fredrik III givet biskop Hans Si-(me og fra den tid bekjendt under navnet Svanegodset. Gaarden er omsider kommen i den yngre Hans KraCko1(„—S besidde1se, og sandsynligvis havde han ligesom sønnen, cÍ()Zl(t2l- Kru(“kou“, valgt stedet til bopæl. Denne Hans Kruckow den yngre var allerede Norges riges raad l483, i 1508 og maaske indtil 1512 var han høvedsmand eller lensherre paa Bergenhus. Hans Kruekows søn var —ZOZI(l)l ]XVJ“Z((‘Zt“O““, der fra 1524—-1536 var Norges riges raad og beboede Ka-oZ1:(1—)r gaard og gods efter faderen I aaret l529 og rimeligvis til sin død havde han Dale skibrede (Lyster præstegjeld med Josteda1en), saa og Marifjæren, Solvorn, Sognda-len og Norum skibreder i Indre Sogn i for- 1ening, og i aaret l531 fik han endnu kongeligt livsbrev paa endel gaarde. Han deltog i l536 i Kristian III.’s valg til Norges konge. Johan Kruekows datter, Amz((, blev gift med en ade1sman(l, Jon Theiste til Bjelland i Kvinherred, og denne ko111 ved sit ægteskab med Anna Kruckow i besiddelse af Kroken gaa-rd, hvortil han skrives. En adelsmand, Z—I)l(Z(?l’—S NiZs.S—mo (Skriver), optræder som eier og beboer af Kroken 1562. Han var gift med Jon Theistes datter Kar-“ine (Ka)—en) og paa denne maade kommen til Kroken Hans søn, Jon;4“ll(l(3)’—S‘—S’Ø)7Z, skrives til I)vV(Z)—P Kroken 1593, som havde udgjort en del af det gods, der hørte under Ytre Kroken som adelig privilegeret sædegaard. Han var gift med Sisille (‘Ce(Wilie), en datter af Axel Gynferberg, befalingsmand paa Ste11— viksholm 1561 og fra 1574 forlenet med Helgeland. 1607 sees Kroken at være kommen tilbage til Jon Theistes