Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/76

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlestHAFS1.o HEBHE1). 71 “4lme skylder 14.55 mark og har 4 husmandsp1adse. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 1 hest, 24 Storfæ, 28 faar, 4 Svin. Samlet udsæd i 189O Var: 6 bl. byg og 3O bl. poteter. Lommeim, almindelig skrives Lomheim, har i matriku1sky1d 1O.37 mark. Husdyrholdi 1891 Var: 2 beSte, 14 storfæ, 24 faar, 1 Svin. Udsæden i 1890 Var: 8.4O bl. byg og 16.8O bl. poteter. Tang af skyld 12.97 mark, bar 7 busmandsp1adSe og et bort- forpagtet stykke jord. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 4 heste, 28 storfæ 56 faar, 1O gjeter, 5 svin, 7 l1ønS. Samlet udsæd i 1890 Var: 16 bl. byg og —59 bl. poteter. Hillesta(l af skyld 11.:37 mark bar 5 buSmandsp1adSe. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 4 heSte, 33 storfæ, 6O faar, 3 gjeter, 7 svin, 18 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 101Ø6 bl. byg og 55.2 bl. poteter. Til kjøkkenbavevækster var anvendt 2 ar. Hillestad af Skyld 1O.32 mark er anført med 3 busmands- p1adSe. Opgave over husdyrhold og udsæd i 1890 er kun for 1 busmandSplads. Samlet husdyrhold i 1891 Var: 2 beSte, 21 storfæ, 37 faar, 2 gjeter, 3 Svin. Samlet udsæd i 189O Var: 8 bl. byg og 32 bl. poteter samt 14 kg. græsfrø. .K3os, et af flere særskilt sky1dsatte dele bestaaende brug, bar en matriku1Skyld af 14.:39 mark og angives at have 3 hus- mandspladSe, hvoraf, angaaende husdyrhold og udsæd i 1890, kun er opgave for I husmandsplads heri. Samlet husdyrhold 1891 Var: 3 heste, 19 Storfæ, 23 faar, 5 gjeter, 6 svin, 2 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 7.Ö bl. byg og 40 bl. poteter. I SolVorn Sogn: Bjørnetam, )2edre, med Groc-, en del af Sjøtzm og Sfegem1arken bar en samlet matriku1skyld af 10.03 mark. Husdyrbo1d i 189l Var: 2 beste, 14 storfæ, 22 faar, 6 svin, 6 høns. Samlet udsæd i l89O Var: 1.4O bl. rug, 4.75 bl. byg, l11. pOteter. Eikjum, indre, har en matrikulskyl(l af 11.13 mark og bar

 huSmandspladse. Samlet husdyrhold i l89l Var: 2 heSte, 24

storfæ, 51 faar, 8 gjeter, 7 svin, 20 høns. Samlet udsæd i 1890 Var: 4.10 bl. byg og 3O.9() bl. poteter samt 2 ar til kaalrabi. Kroken, kaldes Ytre Kroken i modsætning til Indre Kroken i LySter, skylder 18.8ö mark. Husdyrholdi l891 Var: 4 heste, 27 storfæ, 4O faar, 4 svin, 35 bønS. Udsæden i 189O Var: 8.5 bl. byg og 32 bl. poteter. l ar til kaa1rabi. Gaarden var privilegeret sædegaard for de adelige familier Kr2tCkO“2lY og Theiste fra l5de aarhundrede til midten af det 17de. Stedet har langt tilbage i tiden været eiet eller beboet af mæg- tige folk. I slutningen af 13de og de første aar af 14de aarhundrede boede her ridderen .4lv i Kroken. Krok-Alv, som is1ænderne