Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/648

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STBYN HERBEÐ. 643 om fundomstændigheder mangler imidlertid. Paa gaarden Mindre Sunde er aabnet 5 grave fra ældre jerna1der. Lige nordenfor vaaningshusene ligger spredt paa en mindre flade flere Store sten- b1okke omtrent 3 a 4 alen lange og 2 alen brede med mindst én ret længdeside, som tillige er 1odret. Omkring to er spor efter en Stensætning. Ved gravning har man ved 4 af dem, 1Z2 alen under overfladen, fundet smaa kamre. Ved antydning til Stensætning fandt man en lignende grav paa flad mark. Blandt o1dsager Var foruden vaaben etc. en betalingsring af guld samt en fingerring af samme meta1. Stry)z er det herred, som kan opvise de fleSte fund fra yngre jernalder, nemlig 34. Derefter kommer Sognda1 med 3O og som nr. 3 Vik med 29. Af alle disse fund kan nævnes et fra Mindø”e Sande paa samme sted og under samme omstændigheder som de ovenfor nævnte fra ældre jerna1der. Her fandtes et par ovale spænder, en anden forgyldt spænde, ca. 5O glasper1er, en bronoe- nøkkel m. m. Det har altsaa været en kvindegrav. De ovale Spænder laa en skulderbredde fra hinanden. Fra Folveøa haves et fund fra en kvindegrav, hvoraf kan mærkes en Spænde, som er tildannet af et afskaaret, irsk bes1agstykke af bronce, rigt for- gyldt paa oversiden. Ved gaarden Vik fandt man, under arbeidet paa en ny vei mellem Faleidet og Togning, i en af jord dækket fordybning i en liden fjeldknaus et stort yngre jernalders grav- fund. Paa Gut(lalen er gjort en hel del tildels meget rige fund, endelig kan mærkes fund fra Folc;—en og Fosnes Bautastene er tidligere omtalt fra gaar-dene: Gutdal, Flo, Bø, Aareim. Nedstryn (Stryn) kirke er en langkirke af tømmer, opført 1859, med 396 siddepladse. Stryn de1es i Nedstryn og 0pstryn, en de1ing som findes brugt allerede for over 5O0 aar siden under betegne1sen Innstr.jö)z og Uppstrjö)B. Paa begge Steder var kirker. Hver kirke havde sin egen præst. Stryn blev senere sammen med Indviken gjort til ét præstegjeld med SognepræSt og kape1lan, hvilken sidste residerede i Nedstryn Ved kongelig reskript af 9de mai 1842 blev Stryn udskilt af Indviken gjeld og om(lannet til eget sogne- kald med Sognene Opstryn, Nedstryn og Loen. Eids kirkja var Nedstryn hovedkirkes gamle naVn; den staar endnu paa Kirkeide. Egen præst er nævnt. Den ældste efter- retning er fra 1360. Den havde meget jordegods. Den har vistnok været en stavkirke. Den første kirke i Nedstryn blev afløst af en korskirke, der var opført før midten af det 17de aarhundrede, og denne blev igjen afløst af den nuværende kirke.