Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/644

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STRYN HERRED. 639 0pStryns sogneselskab, stiftet 1893, med formaa1: næringSveienes udvikling, havde i 1895 36 medlemmer. Der er ingen fabriker eller industrielle an1æg, dog er der nogle mindre Sagbrug for tilvirk11ing af Skogen. I herredet er: Stryn spareban k, oprettet 1878, med en forvaltningskapital i 1899 af 477 222 kr. Po staabne rier i herre(let er: Stry)z, Loen, Opstryn, Lo(laZe)2. A n lø b SSt— ede r i Stryn herred er: St)—y)z— (Vis)2es), Loen. Bebygning. Hei-redetS tættest bebyggede strøg er: Stry)2sdalen paa begge sider af elven, Strynsvatns 110I’dl)1’e(l indtil gaarden Fure og hele dets sydbred, den nedre del af Er- dalen samt det nedre af Hjelle(lale11. Ogsaa i Lom findes nogle gaarde og pladSe, fornemlig paa dalens nordside, og strøget om Svingesætervatn er ogsaa temmelig tæt bebygget. Omtrent hver gaa-rd i den vestre del af l1erredet har en sæter; de ligger fornemlig paa SydSi(len af Gulekop, i dalførerne paa begge Sider af Kirkenibbe11 og paa Aarei111Sfjel(l og Oppeims- fjel(l. Kun enkelte af de langs og ovenfor Strynsvat11 og ved Loenvatn liggende gaarde har Sætre. Stryn herreds matrikulskyld er 1050.49 mark. Stry11 herred har ifølge den trykte matriku1fo1—tegnelse 80 gaardSnummere, l1Vilke efter l1erredets nuværende matrikulskyld havde en gjennemSnitsSkyl(l af 13.13 1nark. Ved udga11genW’af 189O var herredetS gaardsnummere delt i 3O0 særskilt Skyldsatte brug, hvilke igjen efter opgaverne Ved folketællingen i 1891 var samlet i 276 selvstændige beboede brug, hvis gjennemSnitlige størrelse efter deres matrikulSkyld var 3.8() mark. Gjennemsnitsværdien af Sky1dmarken i 1894—-98 var 1838 kr., i 1895—-99 1862 kr. efter den officielle Statistiks beregni11ger. Efter sore11SkriVerens officielle opgaver over solgte faste eie11— domme i 1895 er sky1dmarken gjennemsnitlig for de i l895 solgte 12 eiendomme betalt med l485 kr. 0pgaverne over hus(lyrhold og udsæd er fra opgaverne ved folketællingen i 1891. Stryn præstegaard, af skyld 4.58 mark, har ikke været gje11— stand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Efter sogne-