Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/636

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


STRYN HHnREn. 631 Kun 1 sæter er der i denne dal. Skaalbræe)z, .4usterdalsbr(een, Tunge(lal.s-br(ee)Z, Tin(Zetfjel(lsb)“(een og Skaalebr(een er store bræer i denne del af herredet. Fra gaarden Haugen iLoen(lalen fører 11ordøstlig en dal, Skaaldalen, paa Skaalas nordside, hvilken dal med et skar, 15O0 m. o. h., fører til Opstryn kirke. Nordenfor Skaa1da1en og med steil fjeldside mod denne Samt den nedre Loendalen og Loenbugten ligger høit lan(l, høiest i den østlige del. Her ligger Sl?Ol“—(?k’)’6(Z—[).HZ(Z, 19ll m., lige- overfor Skaala, 1938 m., Brekkej)“el(l, 16O0 m., og D“ispe)z- )ffeld. SZOl“’—S’k7’(’(ZZ).(3Z(l ligger rundt en svær botn med en bræ i bunden. Vestover bliver denne fjeldstrækning efterhaanden lavere, her ligger L()Jffel(l, l443 m., ()ppeimg§“el(l, 1192 m., og Aareimjjel(l, 976 m., de to sidste paa grændsen mod Indviken. Mod Stry11sbugten Samt dalen indtil Strynsvatn har denne fjeldstrækning steilt sammenhængende fa1d; mod vandet er fjeld- siden i regelen forholdsvis slakkere og afbrudt ved mindre elve. St)”ynsdalen, der mod nord begrændser den netop omtalte fje1dstrækning, gaar fra Strynsbugten svagt stigende og ganske bred i østnordøStlig retning indtil Strynsvatn, langs dette har dalen med bratte fjeldsider kun ganske smale dyrkbare flekker langs vandet Fra midt paa vandet har dalen sydøstlig retning, og fra dets sydøstlige del fortsætter den smale, af steile fjeldsider begrænd- sede E)“daZ, der fyldes af Erda1sbræen, der kommer ned fra Joste- dalSbræen. Strynsda1en og strandside11 langs Strynsvatns sydside har forholdsvis tæt bebyg11ing: Erdalen har endel gaarde paa østSiden af e1ven, derimod er der ingen bebygning paa dens Vestside. Der hører ikke sætre til hver gaard, saa der er flere gaarde om en sæter. Landet mellem Erdalen med Erda1sbræen paa den ene side og Hje11edalen med Videdalen paa den anden er delt ved Sun(la1en og videre ved skaret over til Rauda-len i Skiaaker i 2 partier. Ifi“elle(lale“, der danner denne stræknings nordre begrænds- ning, gaar fra Strynsvatns sydøstlige del i østnordøstlig retning som en nogenlunde bred dal til henimod Vide sæter, hvor Vide- dalen begynder; herfra bliver da-len trangere mellem steile fjeld- sider, og i den øvre del af dalen gaar bræen helt ned. Over Langevatn fører dalen over mod Skiaaker. Sundalen gaar ved gaarden Folven op fra den nedre del af Hjel1eda1en, først et stykke mod sydøst, derpaa næsten ret i øst, saa et kort stykke i sydøst og fører fra Sundalssæter i øst og