Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/630

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


INDVIKEN HEBBE1). 625 0lden kirke er en korskirke af tøm1ner, opført 1746, med 45O si(l(lepladSe. Kirken er opført 1772 istedetfor den i l757 nedblæste kirke, der kun var 10 aar gammel. Et bænkesæde i koret blev for endel aar siden erhvervet af Bergens museum, da det viste sig oprindelig at have været en dørstolpe med ll(]SkaaI’11e drageslyngninger, stan1— mende fra den i 1746 11edtagne stavkirke. Saavidt vides, er dette den eneste gjenstand fra No)“(7Jî)“o)“(vZ, der viser udskjæringer fra middelalderen. I kirken hænger en del malede portræter af medlemmer af den To)mi)ɔgske slegt fra forrige aarhundrede, i hvis eie kirken den tid var.

4Z(Z(t kirZx;ja var 0lden a11nekskirkeS gamle navn. Egen præst

er nævnt i Bjørgynjar kalfskinn. Skö()ina)— ki)“Z1;ja laa paa Skoden i Indviken sogn. Den var dediceret til St. Laurentius og kaldtes derfor St. Lafrants kirkja. Legater. I)z(Zvike)z kirke fik før 137O i gave af Nicolaus Bar(larsø;z l maanedsmatebol i Skodin, af Arne Vippa 1Z2 maaneds- ma-tebol i LySilo, af fru Eaileay( 1 1naanedsmatebol i BeruSetr. 0Z(Z(’)l kirke fik før 1370 af J[(t)’gl’(’l((’, BarteS hustru, ïZ2 maa- nedsmatebol i Bø. Til (7c:ik(W Å—av-ko Skjænkedes før l37O af en Thorra 2 thveiter i Myk1ebosta(l og af Rag)aa paa MykleboStad 1 maanedsmatebol i Faleidet. Erik Olsen Ly-S“lo og hustms legat, stort kr. 600. Renterne af kapitalen skulde tillæggeS denne, indtil den var vokset til 1000 kr., fra hvilken tid 1Z,10 af renterne fremdeles lægges til kapitalen, medens den øvrige del uddeleS til p)“(e.S“t(1g(jel(l(?ts tr(e)21ge)rzde af gaard- bruger— eller husma)z(lsst(m(l. Der tilfaldt dette præstegjel(l af Pe(ler Fi)zdes legat 112 spd. 60 sk., hvoraf renterne uddeleS til 6 fattige, 2 i hvert sogn. Jacob Ar)2esen Bø skjænkede 1Ø2 løb i gaarden Brynestad i 0lden sogn, hvoraf den aar1ige 1andskyld skulde deleS mellem speda1ske i Indvikens præstegjeld. Jacob Tonning skjænkede ved testament af 1795 e11de1 danske bøger «ti1 udlaan, læsning og opbyggelse for almuen der paa grændserne » . Hovedveie. Hovedveien fra Ùtvíken fører opover fjeld- skraa11ingen i flere Slyngninger og gaar ind i B7’FlVí))l her)“e(l; kort søndenfor herredsgræn(lsen ha-r den naaet en høide af 632 m. o. h. Veien er 5 m. bred. Længde 5.Ö km. Hovedveien fra F(lZ6í(Z6t gaar først i østlig retning forbi Svarve- stad med jevn stigning l:15 til henimod LangeSæter; her bøier den i nordvest, pasSerer paa Langesætervatns vestSide, hvor den 40 —— Nordre Bergenhus amt II.