Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/629

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


624 NoBI)RE BERGENHUS AMT. er fra rlfyklebosfa(l og Maa)“i. Fra yngre jernalder kan nævnes fund fra Lyslo, Ska)“sfei)a og Indviken p)“(estegaaWr(l. Inderst i Olde)Z ligger 7 hauge paa en stor morænevold mel- 1e1n gaardene Aaberg og Aabrekke. Her hørtes ikke tale om noget fund. (K. Lo)“(mge 1870.) Der er tomter i marken ovenfor gaarden Flore, som kaldes Leikvollen. I Klebersdalen samles ungdommen i juli eller august til dans. In dviken (Hild e) kirke er en ottekantet tømmerkirke. opført 1822, med 300 siddep1adse. In(lz)“ik(W kirk(), hvis gamle navn var Hil(linar kiɔ“Z(;ja, nævnes i midten af 14de aarhundre(le; den var en stavkirke af Møre- typen, og den næststø1—ste af landets stavkirker (118‘ )( 28‘) og blev senest nedrevet af Nordfjords stavkirker (1822)Þ. I kirken gje1nmes 4 stykker af en processionsstav fra 1niddel- alderen, fra hvilken tid ogsaa den af rød silke forfærdigede fattig- pung maaske skriver sig. I kirken opbevares en samling portræter af kaldets præster med l1uStruer fra det l7de, l8(le og l9de aarhun(lrede. Bla-n(lt disse billeder findes ogsaa portræt af den berygtede Jon Mogensøn Skanke, sognepræst her l598—-l617 og provst i Nordfjord, dømt fra livet for sin rygges1øshed og henrettet, samt hans ulykkelige hustru, Magdalene AnderSdatter, biskop Anders Fosses datter. Over kordøren hænger et epitaphium, et stort gruppebillede fra midten af 17de aarhundrede i en rigt forgyldt ramme i barokstil, der oprindelig har havt plads i det bag den gamle kirke staaende lille skriftekammer, hvorunder præsteslegten Beyer havde Sit familiegravsted. Billedet fremstiller: Peder G;j(’Z)Z()SØ)l, provst i Nordfjord og sognepræst til Indviken 1617—46. Dennes hustru rlIa)“en c]—(’72—5’(Y(lfft(*l’. Mag. Bendiæ Friis, provst og sognepræst samme- sted 1646—5O; gift med ovennævntes datter. Ag))ethe Pedersdafl(ɔr, der Senere blev gift med i4bsaloaz“ .Yørg(w.S“ø)e Beyer, provst og sogne- præst her 165O—-8O. 4 børn, antagelig de sidstnævntes. HíZdl“í)2á7’ kirÅ;ja Var ogsaa kaldet I)mvíka kirkja. Præsten nævnes 1484 «i Vik i Nordfjor(l». Stryn præstegjeld blev fra- skilt ifølge resolution af 9de mai 1842. Utviken kirke er en langkirke af tømmer, opført efter tegning af Linstoa(; i 1842, med 3OO Siddep1adse. Endel af inventaret, saaledes prækestol, altertavle Og klokker skriver sig fra den forrige kirke, en korskirke fra det 17de aar- l1undrede. Kirken har et par vakre lySestager af bronoe fra det 17de aarl1undrede, forærede af Jon Va“lager og hustru. Paa sta- ger-nes‘fod er en plattysk indskrift. Utrz;ika ki1“Åg“a var Utviken annekskirkeS gamle navn.