Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/625

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


620 NORDRE I3ERGENHUS AMT. hvis gjennemsnitlige størrelse efter deres matrikulSky1d var 3.88 mark. 13 brug, af skyld 6.94 mark, er skog eller vand eller lig- 11eI1(le ubeboede sky1dSatte brug. GjennemSnitsværdien af Skyldmarken i 1894—-98 va-r l793 kr., i 1895—-99 1 588 kr. efter den officielle statistikS beregninger. Efter sorenskriverens officielle opgaver over Solgte faste eien- domme i l895 er Skyldmarken gjennemsnitlig for de i 1895 solgte 9 eiendomme betalt med 7OO Opgaverne over husdyrhold og udsæd er fra opgaver-11e ved folketællingen i l891. In(lvik(1)2 pr(estegaar(l har, efter at være reduceret i henhold til lov af 19de juni 1882, en skyld af 17.13 mark(tidligere19.43 mark) og følgende arealer: Hovedbruget: dyrket indmark . ð.:345 ha. udyrket —— . 22.691 » tun og have . 1.29ö » 29.8:31 ha. Havnehage .......... 1 O .647 » 3 husmandsp1adse og et bortfæstet jord- Stykke .......... 9.1(36 » I1npedimenter ......... 1.2( )8 » 5O.:352 ha. foruden forskjellige l1avnestrækninger i fællesskab med nabogaarde og endel skogteige. Skogen bestaar væsentlig af birk og or; den opgives at være tilstrækkelig til brænde og gjærdefang, derimod ikke til hustømmer. Hovedbruget, som ikke er væsentlig for- mindsket ved reduktionen, havde efter sognepræStenS skematiske opgave af 1891 en besætning af 2 l1este, 2 ungl1este, 2O kjør, 3 Svin og 44 faar Samt følgende gjennemsnitlige avling: 25 tdr. byg, 32 tdr. havre, lOO tdr. poteter. Indvike11 præstegaard, hvis oprindelige navn var ])ongvin, er i senere tid skrevet La)zgv()(l. Samlet husdyrhold var i l89l, før reduktionen: 2 heste, 42 storfæ, 7 O faar, I gjet, O svi11 Samt 48 høns. Samlet udsæd i 189O var: 7.7 hl. byg, 13.3 hl. havre og 61.8 hl. poteter. 5.4 ar anvendtes til kaa1rabi og 2 ar til kjøkkenhavevækster. Matrikulskyld over 5 skyldmark og med en gjen11emsnits- skyld af 6.22 mark har følgende 86 ga.arde: I Olden: Rake, af Skyld 6.:36 mark. ()pp()im, skrives almindelig Oph11Wim-