Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/608

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


BREIM HEBP1ED. 603 ninger er der meget Stenholdig mu1djord tildels med sandho1digt lerunder1ag. Myrjord er der saagodtsom ikke i den indhegnede jord. Alminde1igst dyrkeS havre, sjeldnere byg. Derhos avles poteter. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ....... . 2.2 km.2 Eng . . 9.ð » Ager og eng . . . 12.0 km.2 Skog ............. . 94.0 » Udmark, Snaufje1d, indsjøer, myr, sne, is . 252.6 » 358.6 km.2 Udsæd og avl pr. maal samt foldighed: pgf1Så3;1a1 pr.AIxgaal F01dighed’ Byg . . . . 60 l. 3.6O hl. 6 Blandkorn. . . 10O » 7.00 » 7 Havre . . . 120 » 7.20 » 6 Poteter . . . 28O » 19.60 » 7 Noget ny1and er opryddet i den senere tid. Dyrkning af korn er aftaget. — Den tættest bebyggede del fra BreimSvatn og sydøst mod Myklebustdalen betegnes dagligdagS med Bygden Paa hver gaard, navnlig i Bygden, er større dele af den indhegnede mark endnu udyrket. Paa flere gaarde er neppe halvdelen dyrket. En større Strækning mellem den øvre og nedre del af Bygden vilde egne Sig for dyrkning. Den er dog tung at rydde, er Stenholdig og kræver megen gjødning. HerredsStyrelSen har anSlaaet area1et af dyrkbar, men udyrket jord til 3000 maal, værdien af 1 maal jord til 3O0 kr. og omkostningerne Ved dyrkningen af 1 maal til 80—100 kr. For frost er Særlig udsat de gaarde, der ligger ved Vaate- dalse1ven, Stokke og Teiten paa sydsiden og Birkelo og Fløtre paa nordsiden af elven Samt gaardene i Myk1ebustda1en. I den senere tid, efterat jorderne er mere opdyrkede, og skogpartier ved agrene er blevet fjernede, er man mindre udsat for frost. Paa de lavere og bedst beliggende gaarde begynder vaar-