Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/605

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


6OO NORDRE BERGENHUS AMT. Jølster og In(lviken herreder, og herfra nordover mod Indvike11 ligger det høieste af bræen til Storl(mgpiken, l693 m. Der er en steil fjeldside mod Myklebustdalen og mod Sandalen med Sva)—tel)ot)z. Paa grændsen mod In(lvike11 ligger en række toppe, nemlig Nyken, l255 m., Skaz)lv(eggene, 1192 m. og 1089 m., J[í(Z(Z(lg-S’]lØíd6)?i, 753 m.; noget søndenfor følger F(elløfjel(Z, 9l0 m., og Dzmegge)W2, l l09 m.; fra disse sænker fjeldet sig ned med jevn skraaning mod BreimSdalen. Z)))’(9í“l]lS(Y(lZ6)2 kommer ind fra Gloppen herred, fortsætter over Breimsvatn mellem steile fjeldsider i den sydlige del, navnlig fra Breim kirke og Sydover Fra Førdefjorden, som Breimvatns syd- lige del kaldes, fortsætter et kort dalføre ind i Jølster. Fra Breimsvatn ved Brein1 kirke gaar dalen østlig, Svagt stigende over SandalSvatn, fra hvis sydende den trange MyklebZrsf- dal gaar sydlig over i Veitebergdalen (i Jølster). Fra BreimSdalen Ved gaarden Stokke gaar en sideda-l mod syd om Bergeimsvatn, hvorpaa Vaatedalen fortsætter sydover til Starda1en i Jø1ster. Fra Breimsvatn og opover til Sandalsvatn er dalen jevn bebygget ned n1o(:l elven. Mellem Myklebustdale11 og Vaatedalen er en høi ryg med steilt fald mod begge dale Høieste top paa ryggen, l6O0 m., ligger omtrent midt mellem Myk1ebust sæter og Egge Sæter, og herfra sænker sig Hovd())2 nordover til Vora og sydover til herredSgrændsen. Fra Eggegaardene i Vaatedalen gaar sydøstlig den af steile sider begrændsede sæterdal, Om-e(l((le)Z, noget over herredsgrænd- sen. Ovenfor og nedenfor Bergei1nsvatn er flere gaarde og en- kelte pladse. Mellem Vaatedalen og BreimSvatn er ogsaa høit fjeld fra Sve)Zskem))a, 1455 m., paa grændsen mod Jølster og nordover. Landet sænker sig noget nordover, men stiger igjen og ender med Raa(ZZjel(Z. Saavel mod Vaatedalen som Breimsdalen og Breims- vatn er steile fje1dsider, undtagen strøget ved Frøistadgaardene, hvor der er nogen plads for bebyggelse. Ogsaa i Breimsdalen er flere gaarde; ved F ørdefjo1—dens bund ligger Førdegaardene. Der er 2 sætre i Vaatedalen og et par paa Raadfjeldets vestskraaning. Landet vestenfor Brei1nsvatn er et vildt fjeld, hvori flere dale gaar op, og paa hvis overflade ligger bræer og flere toppe, —der naar op til omkring 1 55O m. Sydlig paa grændsen mod Jølster er en høideryg med top- pene Husnipa, 1 201 m., og E)*“likstadj)“el(l, 1 302 m.; Myklands- dalen er en trang dal. som fra Indre Ka11da1sgaarde11e ved Breims- vatn gaar sydlig og skilles fra Førdefjorde11 ved Skjorta, tr. p., l478 m., der med meget steile sider falder saavel mod fjorden som mod da1en.