Side:Norges land og folk - Nordre Bergenhus amt 2.djvu/601

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


596 NORDRE BERGENHUS AMT. Endelig har man i I’f)“e Haug() 3 fund, hvoraf de to er baad- begravelser og meget interessante Paa gaardene Ve)”eide, Haz(ge, AzW(.S—ta-eim og Evebø er grav- hauge. G—j8)lllll(?—9l((l(Z eller (;l‘lIlWZ(‘—S’Z(t(Z var i gamle dage bispe- sæde. Videre findes i Gloppens l1OV(Z)dS0g11, paa den store gaard Z—1z(st)—eim, foruden gravl1auge en omtrent 6 alen høi bautasten, Samt lige1e(les en bae(tasten paa nabogaarden Hauge, hvor tillige er en meget stor haug, samme11kastet af lutter sand, uagtet egnen der- omkring ingen sand har; og paa gaarden Glappe-stad er en anseelig grav11aug af 29 alens læ11g(le og 7 alens bredde, hvori en kjæmpe ved navn Thore Gl0p, der siges at have givet sognet navn, be- rettes at være begraven. Fremdeles gives endel g)l“avhauge paa gaarden ]Jote i samme sogn, og paa gaarden Ei(Ze, der er en af Sognets betydelige gaar(le, skal være en meget som, hvis man tør slutte af gudinden Disas dyrkelse. Der staar eller har staa-et i Gloppen herred, saaledes et pen hovedkirke, paa Sandøren og paa gaarden R—ygg ogsaa et gaarden er nævnt en 5ïZ2 hauge. anseelig haug, Diselhauge)a kaldet, navnet, synes at bære vidne om forskjellige stenkors og bautastene 2Ì,Z2 alen høit stenkors ved Glop- syd for præstegaarden et lignende Stenkors, 3 alen høit. Fra præste- alen høi bautasten og 4 grav- S Gloppen (Vereid) kirke er en stenkirke med 550 sidde- pladse. Vereid kirke nævnes første gang 1303, og i 1323 vides biskop Audfin af Bergen at have været der paa visitats. 1631 blev den restaureret eller maaske rettere paa ny opført. I 188l blev kirken restaureret og fik da taarn. Vim“eið kirkja var Gloppen (Vereid) l1ovedkirkes gamle navn. I Bjørgynjar kalfskinn nævnes et kapel paa Vim”eid, for- skjelligt fra kirken. Gjemmestad kirke er en langkirke af tømmer med 18O siddepladse. Kirke nævnes her i 1308. I det 14de aarhundrede byggedes her vistnok ny kirke; i 1689 blev kirken repareret, men den 1lte december 1690 blev den i en storm b1æst overende, «istykkers1agen og fordærVet». Der blev da bygget ny kirke i l692. I denne kirke hænger en udstoppet torsk. Om denne for- tæller sagnet, at den var fisket paa en jule(lag af en bisp, der var paa Gjemmestad i besøg, og som lod den ophænge i kirken til minde om besøget. Gemlisstaöa ki-rkja var Gjem1nestad (Gimmestad) annekskirkes